SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Broszury budżetowe w skrzynkach poznaniaków
Urząd Miasta Poznania przygotował 245 tysięcy broszur na temat Budżetu Miasta Poznania na rok 2014. Jak napisał w niej prezydent Ryszard Grobelny, "każdy może się dowiedzieć, ile posiadamy naszych wspólnych pieniędzy oraz na co je wydajemy". Broszury właśnie trafiają do skrzynek pocztowych poznaniaków

Głównym celem, jaki przyświecał opracowaniu projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej było osiągnięcie dodatnich wyników budżetu w roku 2014 i latach następnych tak, aby stworzyć warunki umożliwiające obsługę istniejącego zadłużenia, realizację założonego planu inwestycyjnego oraz pozyskanie środków w ramach kolejnej perspektywy UE 2014 -2020.

Co ważne, po raz kolejny, projekt budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowywany był w warunkach niepewności w zakresie faktycznego kształtowania się wskaźników makroekonomicznych, przyjętych przez Ministra Finansów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016, będących wyrazem zmian, zachodzących w polskiej gospodarce.

Zakładana na rok 2014 poprawa sytuacji w otoczeniu zewnętrznym i założenie, że gospodarka polska będzie rozwijała się na poziomie 2,5%, nie daje jeszcze podstaw do planowania budżetu z większym optymizmem. Prognozowane na 2014 rok dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Uzyskanie dodatniego wyniku budżetu operacyjnego, przy wzroście dochodów na poziomie 0,53% nie było łatwe, z kilku powodów:

konieczności zabezpieczenia większych wydatków w dziedzinie: polityka społeczna zdrowie w wyniku zwiększenia liczby miejsc w żłobkach niepublicznych oraz wydatków na pieczę zastępczą, zwiększenia wydatków bieżących na utrzymanie nowych obiektów oddanych lub planowanych do użytkowania w roku budżetowym, konieczności zabezpieczenia wyższych wydatków na komunikacje zbiorową. W efekcie - przedłożony projekt zakłada ponad 0,53% spadek wydatków bieżących, co w ogólnym rozliczeniu zwiększa saldo operacyjne budżetu w stosunku do roku poprzedniego o ponad 25 mln zł.

Dochody budżetu Miasta zaplanowano w wysokości 2 851 mln zł, na wydatki zaplanowano środki w wysokości 2 768 mln zł, w tym - na wydatki majątkowe została zapisana kwota w wysokości ponad 500 mln zł, tj. 18,1% całości wydatków ogółem.

Projekt budżetu zakłada nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 267 mln zł, która - po sfinansowaniu zobowiązań z tytułu obsługi zadłużenia, łącznie z dochodami majątkowymi, przychodami z prywatyzacji - stanowić będzie źródło finansowania inwestycji.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w projekcie budżetu nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek jako źródła finansowania inwestycji.

Zadłużenie Miasta począwszy od 2014 roku będzie ulegało sukcesywnemu zmniejszaniu, w wysokościach określonych w umowach z instytucjami finansującymi i dostosowanych do wymogów, wynikających z normy art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Założenia, w oparciu, o które zaprojektowano budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową umożliwiły utworzenie rezerwy celowej w roku 2014 i w latach kolejnych z przeznaczeniem na prace projektowe oraz wkład własny do projektów inwestycyjnych, o dofinansowanie których Miasto będzie aplikowało w ramach perspektywy UE 2014 -2020.

Data dodania artykułu: 2014-03-15
Autor artykułu: źródło - UM Poznań
stat4u