SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Katedra Chrystusa Króla Pomnikiem Historii
Największa w Polsce katowicka katedra Chrystusa Króla wraz z kurią i ogrodami zostały uznane za Pomnik Historii. Prezydent RP Andrzej Duda zdecydował, żeby istniejący już Pomnik Historii „Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego” został rozszerzony o założenie Archikatedry pw. Chrystusa Króla. Obecna nazwa tego Pomnika Historii brzmi: „Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny”

Dzisiaj Prezydent RP wręczył rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii. Do zabytków o szczególnej randze dla kultury narodowej dołączyła budowana ponad 25 lat katowicka katedra Chrystusa Króla wraz z kurią i ogrodami. W uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, wziął udział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Prezydent RP Andrzej Duda powiedział, że uroczystość dzięki ogromnemu wsparciu wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego „daje szansę zrealizowania tego wielkiego zamierzenia, jakie razem podjęliśmy - że na 100-lecie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości będzie 100 Pomników Historii, czyli będzie 100 obiektów w Polsce wpisanych na tę ważną, prestiżową,istotną dla naszego dziedzictwa kulturalnego listę”.

– Cieszę się, że dzisiaj kolejnych nowych 11 obiektów do tej listy dołączy, 12 obiekt to rozszerzenie obiektu już wpisanego na tą listę – dodał Prezydent RP.

Dotychczas lista ta liczyła 70 obiektów.

***

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może uznać za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury; określa także w wydanym rozporządzeniu jego granice. Wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wpisanie obiektu na listę pomników Historii składa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków. (Art. 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).

Pomnik Historii jest jedną z pięciu form ochrony zabytków. Od roku 1994 do chwili obecnej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wpisał kilkadziesiąt obiektów na listę Pomników Historii. Uznanie za Pomnik Historii oznacza nadanie danemu zabytkowi lub parkowi kulturowemu szczególnej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. W trybie przewidzianym dla jego uznania, przewidziana jest możliwość cofnięcia uznania zabytku nieruchomego za Pomnik Historii.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Światowego wniosek o wpis Pomnika Historii na "Listę dziedzictwa światowego" w celu objęcia tego Pomnika ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191).

/na podstawie materiałów ze strony internetowej www.prezydent.pl/

Data dodania artykułu: 2017-11-27
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u