SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Konferencja o aktualnych problemach w zakresie bezpieczeństwa publicznego
Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Śląski Urząd Wojewódzki to organizatorzy dzisiejszej (6 września) konferencji poświęconej aktualnym problemom w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Konferencja z udziałem I wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza odbyła się w siedzibie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i zgromadziła liczne audytorium. W konferencji wzięli udział także samorządowcy, przedstawiciele policji, straży pożarnej oraz urzędnicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i wydziałów zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Otwierając konferencję Krystyna Siejna, zastępca przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, podkreśliła, że podczas spotkania omówione zostaną istotne z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego zagadnienia związane z bezpieczeństwem publicznym. Wskazała trzy obszary, których znaczenie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w ostatnim czasie bardzo wzrosło: to zagrożenia związane z ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, do niedawno bardzo rzadko występującymi w naszym klimacie, a obecnie pojawiającymi się coraz częściej, jak również wzrastająca liczba różnorodnych imprez masowych, które należy odpowiednio zabezpieczyć oraz nowe zjawisko w naszym kraju, jakim jest zagrożenie – terrorystyczne i sabotażowe.

- Chcę podziękować organizatorom, że podjęli bardzo ważny temat, kiedyś dość daleki, ale z którym zaczynamy się borykać na co dzień – podkreślał wicewojewoda Jan Chrząszcz. Zwrócił uwagę, że organizacja tak dużej imprezy, jaką była wizyta papieża Franciszka w Częstochowie, pozwoliła zebrać nowe doświadczenia, z których zostaną wyciągnięte wnioski.

Podczas konferencji omówionych zostało 8 zagadnień. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Andrzej Szczeponek, przedstawił różne aspekty systemu przekazywania informacji o zagrożeniach w relacji Śląski Urząd Wojewódzki – powiatowe centra zarządzania kryzysowego oraz gminy i jednostki im podległe, przybliżył także temat związany z powodziowym zarządzeniem kryzysowym. Natomiast Grzegorz Kamienowski, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, scharakteryzował stopnie alarmowe oraz zadania organów administracji publicznej z nich wynikające w związku z najnowszym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie. Ponadto podsumował dotychczasowe działania programu „Razem bezpieczniej” oraz omówił problemy związane z nadzorem wojewody nad strażami gminnymi i miejskimi. W ramach pozostałych tematów wystąpień oraz dyskusji poruszono kwestie bezpieczeństwa imprez masowych i innych (np. religijnych), wskazano też współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa instytucji publicznych, a przedstawiciele straży pożarnej zabrali głos w sprawie zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożarów.

Nadkom. Anna Kubicka-Tomczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji podkreślała, że koniecznym jest przygotowanie procedur odpowiednich do współczesnych zagrożeń. Należy też już teraz pomyśleć o edukacji społeczeństwa – np. przekazywać wiedzę, jak należy zachowywać czujność i zwracać uwagę na potencjalne zagrożenia oraz jak należy zachowywać się w przypadku ataku terrorystycznego czy porwania. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że potrzebne jest przygotowanie odpowiedniego programu prewencyjnego.

Data dodania artykułu: 2016-09-08
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u