SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Koniec z nietrafionymi inwestycjami w służbie zdrowia
Rząd premier Beaty Szydło wprowadził nowy program, Instrument Oceny Wniosków Inwestycji w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). – Koniec z nietrafionymi inwestycjami w służbie zdrowia – ogłosili wspólnie wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek na konferencji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Spotkanie w LUW było kolejnym tego typu w kraju, poświęconym programowi IOWISZ. Wzięli w nim udział m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Głównymi tematami jakie zostały poruszone były: praktyczne aspekty funkcjonowania Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), instrument oceny wniosków a priorytety polityki zdrowotnej oraz statystki w województwie lubelskim. – Spotkanie poświęcone jest tematyce niezwykle ważnej. Przez jakiś czasu mieliśmy taką oto sytuację, że kto zdobył pieniądze na inwestycje, ten te inwestycje realizował a później zgłaszał się do NFZ i mówił: "Oto jestem". Takie przypadki były i trzeba było coś z tym zrobić. W tym celu powstał program Instrument Oceny Wniosków Inwestycji w Sektorze Zdrowia, który jest bardzo potrzebny – podkreślił wojewoda Przemysław Czarnek.

System i formularz IOWISZ pozwalają wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji w służbie zdrowia. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawach wojewoda albo minister właściwy ds. zdrowia wydaje opinię o celowości inwestycji po zasięgnięciu opinii dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia albo prezesa NFZ. O opinię wojewody może wnioskować podmiot leczniczy lub podmiot zamierzający prowadzić działalność leczniczą, zarówno w zakresie leczenia szpitalnego, jak też ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. IOWISZ ma usprawnić efektywność wydatkowania środków publicznych (szczególnie środków unijnych) przeznaczonych na inwestycje, które powinny przyczynić się do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej i unowocześnienia aparatury medycznej. ***

Do wojewody lubelskiego od momentu uruchomienia systemu IOWISZ wpłynęły trzy wnioski i wydano trzy opinie (jedną pozytywną i dwie negatywne). Dotyczyły one m.in.: kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami neurologiczno-neurochirurgicznymi oraz wdrożenia wczesnej rehabilitacji poudarowej, modernizacji pracowni diagnostycznej oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, a także modernizacji oddziału kardiologii, rehabilitacji kardiologicznej i pracowni elektrofizjologii.

Kluczowym punktem odniesienia przy ocenie wniosków są priorytety regionalnej polityki zdrowotnej (PRPZ) województwa lubelskiego opracowane na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych. Niezgodność z PRPZ powoduje, ze inwestycja otrzymuje zero punktów i ocenę negatywną, niezależnie od zawartości punktowej pozostałych kryteriów.

Zatwierdzone przez wojewodę w lipcu 2016 roku PRPZ wyodrębniają pięć priorytetowych obszarów wyznaczających kierunki działań, których nadrzędnym celem jest poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w województwie.

Tymi obszarami są: racjonalizacja wykorzystania zasobów w systemie ochrony zdrowia; wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w dziedzinach priorytetowych (m.in. kardiologia zachowawcza i rehabilitacja kardiologiczna, onkologia, choroby układu oddechowego, neurologia i rehabilitacja neurologiczna, okulistyka, choroby zakaźne, kardiochirurgia dziecięca); reorientacja struktury udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. większa dostępność do lecznictwa w trybie ambulatoryjnym); wzmocnienie opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i wymagającymi opieki paliatywnej; wzmacnianie roli psychiatrii środowiskowej.

PRPZ będą aktualizowane przez wojewodę w porozumieniu z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób, ogłoszonych w dniu 31 grudnia 2016 r. przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Termin aktualizacji upływa dwa miesiące od dnia ogłoszenia map.

Data dodania artykułu: 2017-02-02
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u