SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Musiałem podjąć kroki zapewniające kontynuację obrad.
16 grudnia 2016 r. na skutek zablokowania mównicy sejmowej przez posłów klubów opozycyjnych i uniemożliwienia prowadzenia obrad, podjąłem decyzję o kontynuacji posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej.

Decyzja ta wynika z konstytucyjnych kompetencji Marszałka Sejmu dotyczących przewodniczenia obradom Sejmu, ale także z obowiązków posłów podczas tych obrad.

Marszałek Sejmu ma wynikający z Konstytucji i Regulaminu Sejmu obowiązek takiego przewodniczenia obradom Sejmu, aby nie dopuszczać do wypowiedzi odbiegających od tematu obrad. Wówczas tematem obrad był budżet państwa na rok 2017.

Dyskusja podczas obrad oraz pytania stawiane podczas głosowań, nie mogą być oderwane od meritum omawianej sprawy. A tak właśnie zachowywała się grupa posłów. Ich wystąpienia nie dotyczyły ustawy budżetowej, ale innych zagadnień. Posłowie naruszyli tym samym obowiązki wynikające z Regulaminu Sejmu. Działania te przyjęły formę demonstracji i okupacji mównicy, uniemożliwiając prowadzenie głosowania.

W związku z tym, dla zachowania powagi i porządku na sali posiedzeń, musiałem podjąć kroki zapewniające kontynuację obrad. Zwróciłem się z prośbą na posiedzeniu Konwentu Seniorów do przewodniczących klubów parlamentarnych o umożliwienie prowadzenia obrad w sali plenarnej. Bezskutecznie. Miałem więc dwa rozwiązania. Pierwsze: poprosić Straż Marszałkowską o przywrócenie porządku, ale uznałem to rozwiązanie za niewskazane. Wybrałem drugie, czyli przeniesienie posiedzenia do innej, aby w ten sposób kontynuować obrady i zabezpieczyć powagę Sejmu. W przeszłości obrady Sejmu odbywały się już w Sali Kolumnowej.

Podejmując tę decyzję wykonywałem swój konstytucyjny obowiązek przewodniczenia obradom Sejmu obejmujący m.in. wskazanie miejsca tych obrad.

Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. We wszystkich głosowaniach przeprowadzonych w Sali Kolumnowej 16 grudnia 2016 r. brała udział konstytucyjnie wymagana liczba posłów, czyli ponad 230. Wszyscy posłowie biorący udział w posiedzeniu Sejmu w tym dniu zostali poinformowani o kontynuacji obrad w Sali Kolumnowej w korespondencji sms-owej oraz poprzez komunikat wyświetlany na ekranach w sali plenarnej Sejmu.

Każdy z posłów mógł wejść do Sali Kolumnowej jej głównym wejściem i brać udział we wszystkich głosowaniach. Na posiedzeniu Sejmu w tym dniu dziennikarze mieli możliwość obserwowania oraz rejestrowania obrad przed wejściem głównym do Sali Kolumnowej. Zapewniony był także przekaz przez kamery sejmowe i bezpośrednia transmisja internetowa. Nie było więc naruszenia jawności obrad, gdyż każda ich część była rejestrowana i jest możliwa do odtworzenia.

W odniesieniu do głosowań przeprowadzanych w Sali Kolumnowej, z uwagi na warunki techniczno-organizacyjne, podjąłem decyzję o zarządzeniu głosowania poprzez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez posłów sekretarzy. W tym celu Sala Kolumnowa została podzielona na sektory z wyznaczonymi sekretarzami. Ogłaszałem wyniki głosowania na podstawie przedstawianych protokołów.

Uznać zatem należy, że głosowania przeprowadzone zostały w sposób zgodny z art. 188 ust. 3 Regulaminu Sejmu. 33. posiedzenie Sejmu zostało zakończone, a ustawa budżetowa została uchwalona.

W konkluzji stwierdzam, że kontynuacja w dniu 16 grudnia 2016 r. 33. posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej była w pełni zgodna z Konstytucją RP i Regulaminem Sejmu.

Data dodania artykułu: 2016-12-23
Autor artykułu: sejm.gov.pl
stat4u