SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nam zależy na dobrej zmianie - wywiad z posłanką PiS Ewą Kozanecką
Opozycja zachowuje się irracjonalnie. Zamiast pomagać w rozwiązywaniu problemów, przeszkadza we wprowadzaniu zmian , które przynoszą korzyści zarówno obywatelom, jak i całemu państwu polskiemu - rozmawiał Andrzej Ficek

AF- Pani Ewo – jest Pani sejmową debiutantką. Co najbardziej Panią zaskoczyło w pracy Posła?

EK- Jestem posłanką pierwszej kadencji. To nowe doświadczenie, ale z wieloma sprawami z którymi teraz mam do czynienia spotkałam się jako działacz związkowy szczebla regionalnego i zakładowego. Wiele problemów znam i na bieżąco się z nimi stykałam. Jako związkowcowi udawało mi się też skutecznie je rozwiązywać. Teraz zasięg i różnorodność spraw jakimi się zajmuję jest o wiele szerszy, ale jako posłanka mam dużo większe możliwości, by je skutecznie rozwiązywać i pomagać wszystkim, którzy zwracają się po pomoc i porady. Ale praca posła to przede wszystkim udział w tworzeniu prawa służącego dobru ogólnemu, czyli Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywatelom. Moje społeczne doświadczenia są tutaj bardzo przydatne.

To co mnie zaskoczyło w pracy sejmowej, to jednocześnie odbywające się posiedzenia plenarne z komisjami sejmowymi. Dlatego też sala sejmowa nie zawsze jest wypełniona, ponieważ posłowie w tym samym czasie mają obowiązek uczestniczyć w zadeklarowanych przez siebie komisjach.

AF- Jest Pani w koalicji rządzącej. To komfort. A jak ocenia Pani obecną opozycję?

EK - Być w koalicji rządzącej to duże wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Już od samego początku naszej kadencji był i jest to niezwykle intensywny czas naszej pracy. Realizujemy szereg ważnych zmian w każdym obszarze naszego życia, zarówno gospodarczym, jak i społecznym. Prace podjęte przez poszczególne ministerstwa mają na celu wprowadzanie zmian, które przyczynią się do poprawy życia społeczeństwa, jak i funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przemysłu. Nam zależy na dobrej zmianie, ale niestety nie zauważyłam, aby tak samo, zależało na tym także opozycji. Opozycja zachowuje się irracjonalnie. Zamiast pomagać w rozwiązywaniu problemów, przeszkadza we wprowadzaniu zmian , które przynoszą korzyści zarówno obywatelom, jak i całemu państwu polskiemu. Zresztą to, jakie państwo zastaliśmy pokazują audyty. One nie pozostawiają złudzeń. Poprzednia koalicja rządząca PO-PSL nie dbała o interes narodowy i obywateli lecz o swój, partykularny i swojego najbliższego otoczenia.

AF- Do jakich komisji sejmowych Pani należy i na czym polega praca w takich komisjach?

EK- Złożyłam akces do trzech komisji i jestem ich członkiem. Są to Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, Energii i Skarbu Państwa oraz do Spraw Kontroli Państwowej.

Do zakresu działania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny należą sprawy kształtowania polityki społecznej państwa, problemów socjalnych, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego i problemów osób niepełnosprawnych i kombatantów oraz sprawy prawa pracy, w tym ochrony pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, równego traktowania w zatrudnieniu, a także systemów płac i kosztów utrzymania, walki z bezrobociem, rynku pracy, kosztów pracy, zatrudnienia i ochrony praw pracowniczych obywateli polskich w krajach Unii Europejskiej, zatrudnienia absolwentów. A także sprawy wynikające bezpośrednio z funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań oraz występowania z propozycjami regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień oraz sprawy dotyczące ochrony praw kobiet i zapewnienia im równych szans w życiu zawodowym i społecznym, a także praktyczne problemy związane z przestrzeganiem konstytucyjnej zasady równych praw kobiet i mężczyzn.

Do zakresu działania Komisji Energii i Skarbu Państwa należą sprawy polityki energetycznej państwa, w tym sprawy funkcjonowania otwartego, zintegrowanego rynku energii i mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz sprawy gospodarki surowcami mineralnymi o charakterze paliw kopalnych, a także sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego, oraz nadzoru nad własnością publiczną w gospodarce.

Do zakresu działania Komisji do Spraw Kontroli Państwowej należą sprawy działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a w szczególności opiniowanie planów pracy Najwyższej Izby Kontroli i rocznych sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ich budżetów i sprawozdań z ich wykonania. Należy do nas opiniowanie projektu statutu Najwyższej Izby Kontroli oraz statutu Państwowej Inspekcji Pracy, opiniowanie innych rozstrzygnięć organów Sejmu oraz wniosków i materiałów wynikających z ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, składanie Sejmowi wniosków o niezwłoczne przekazanie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, przeprowadzanie okresowych ocen działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Wchodzą w to również w analizy przeprowadzonych kontroli i realizacji wystąpień pokontrolnych i przedkładanie ich Marszałkowi Sejmu, a także sprawy działalności regionalnych izb obrachunkowych.

AF- Ma Pani kilka biur poselskich. Z jakimi problemami zgłaszają się do Pani mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.

EK-Obecnie dysponuję czterema Biurami Poselskimi: trzema w terenie i głównym w Bydgoszczy. Ale w niedalekiej przyszłości zamieram otworzyć jeszcze dodatkowo kilka biur w terenie.

Sprawy, z którymi zgłaszają się mieszkańcy są przeróżne. Przede wszystkim są to sprawy pracownicze, sprawy zakładów pracy, społeczne, gospodarcze, dotyczące zakresu działania komisji w których zasiadam, związane z energetyką, funkcjonowaniem różnych instytucji, spółek, firm.

AF- Dużo się słyszy o gigantycznych zarobkach posłów. Jak jest naprawdę?

EK-Jako posłanka pierwszej kadencji uważam, że uposażenie na obecnym poziomie jest godne i wystarczające.

Ale moim zdaniem posłowie, którzy pełnią rolę ministrów i wiceministrów, jak również pozostałe osoby pełniące te funkcje, za swoją ciężką pracę, która wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i licznymi obowiązkami powinni otrzymywać większe wynagrodzenie. Obecnie mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że dyrektorzy w ministerstwach mają dużo wyższe apanaże aniżeli ministrowie i wiceministrowie.

Uważam, że warto wprowadzić dla nich nowatorski pomysł wynagradzania połączony z konkretnymi efektami pracy, również ekonomicznymi.

Data dodania artykułu: 2016-08-07
Autor artykułu: Andrzej Ficek
stat4u