SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowe narzędzie w Programie „Szczecin Przyjazny Rodzinie”
Dziś, w ramach Programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” uruchomiono nowe narzędzie. Wielodzietna rodzina zasiedliła pierwsze mieszkanie przygotowane w ramach „Domu Dużej Rodziny”.

Realizowany od kilku lat przez Miasto Szczecin Program „Szczecin Przyjazny Rodzinie” to jeden z elementów polityki społecznej, której celem jest niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami Szczecina. Jednym z jego celów jest stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą rodzinę. Szczególna troska dotyczy rodzin wielodzietnych i miedzy innymi obejmuje wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących.

Od dziś, do dyspozycji mieszkańców Szczecina, zostało oddane nowe narzędzie w ramach Programu. Jest nim „Dom Dużej Rodziny”, czyli specjalny program mieszkaniowy przygotowany we współpracy ze Szczecińskim TBS.

W środę, 28 września 2016 roku zostało zasiedlone przez wielodzietną rodzinę pierwsze mieszkanie przygotowane w ramach programu. Lokal będący własnością Szczecińskiego TBS jest położony przy ul. Krasińskiego. Łączna powierzchnia mieszkania wynosi 75,32 m2. Lokal składa się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki, toalety oraz dwóch przedpokoi.

Szczęśliwymi najemcami lokalu zostali Państwo Sylwia i Tomasz Rybarczykowie wraz z ośmiorgiem dzieci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej (brak własnego mieszkania – wynajmują na wolnym rynku) i dlatego rodzina ta pilnie wymaga wsparcia. Klucze do mieszkania przekazał rodzinie prezydent Piotr Krzystek.

- Niezmiernie się cieszę, że ten program ruszył i dzięki niemu jesteśmy w stanie pomagać szczecińskim rodzinom. To pierwszy tego typu program realizowany przez samorząd w całej Polsce i to daje powody do jeszcze większego zadowolenia. Uważam, że przyniesie wiele korzyści i dobrze wpisze się w pomoc naszym rodzinom. Myślę, że to dobra forma pomocy, nad którą warto pracować i ją rozwijać – powiedział prezydent Piotr Krzystek.

Podstawowym założeniem narzędzia jest stworzenie szczecińskim rodzinom dobrych warunków do życia i rozwoju. Działanie zakłada wsparcie rodzin niezamożnych i wielodzietnych w poprawie warunków mieszkaniowych. Jest związane z poprawą warunków zamieszkania takich rodzin, zarówno w zakresie poprawy standardu technicznego wynajmowanych mieszkań (wyposażenie w niezbędne media oraz w łazienkę i w.c. położone w jego obrębie), jak i w zakresie proponowania mieszkań większych, odpowiednich dla wielkości danej rodziny (spełniających podstawowe normy powierzchni mieszkalnej).

Program jest realizowany z wykorzystaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz własnego zasobu mieszkaniowego Szczecińskiego TBS i TBS Prawobrzeże, którego dysponentem jest Miasto Szczecin.

Adresaci programu

„Dom Dużej Rodziny" zakłada pomoc rodzinom, w skład których wchodzi co najmniej troje dzieci. Uwzględnia się także dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale uczą się i nie mają własnego źródła dochodu, aż do czasu ukończenia 24 roku życia. Pomocą objęte zostaną te rodziny wielodzietne, które ze względu na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie.

Warunki udziału rodziny w programie

Wsparcie w ramach „Domu Dużej Rodziny” otrzymują rodziny, w których przynajmniej jedna z osób posiada stałe źródło dochodu, niezależne od systemu pomocy i świadczeń. W rodzinach będących beneficjentami pomocy nie może występować problem uzależnienia lub inny temu podobny. Dochód rodziny powinien kwalifikować ją do wynajmu mieszkania z zasobów komunalnych lub zasobów TBS’ów będących w dyspozycji Miasta. Dochód nie powinien wykluczać możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego przez rodzinę.

Warunki najmu

Wysokość czynszu najmu lokalu ustalona jest na zasadach obowiązujących jak dla zasobu komunalnego, przy uwzględnieniu możliwości wsparcia wydatków mieszkaniowych związanych z jego utrzymaniem poprzez dodatki mieszkaniowe.

W przypadku wykonania w wynajmowanym przez duża rodzinę mieszkaniu prac związanych z wykonaniem w obrębie mieszkania łazienki z w.c. lub zmiany jego systemu ogrzewania, czynsz najmu nie ulegnie podwyższeniu w związku z poprawą standardu technicznego i funkcjonalnego mieszkania.

Warunkiem zawarcia umowy najmu wolnego lokalu mieszkalnego przez rodzinę wskazaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do udzielenia wsparcia w ramach programu będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu najmu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na umotywowany wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub przyszłego najemcy, będzie możliwość podjęcia decyzji o odstąpieniu od wpłaty kaucji.

Procedura wyboru rodzin do udziału w programie

Rodziny do udziału w programie będą wskazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie na bazie posiadanych danych oraz weryfikacji wniosków składanych przez rodziny niekorzystające z pomocy społecznej świadczonej przez MOPR. Zarządca lub administrator nieruchomości z własnej inicjatywy może złożyć do MOPR pisemny, umotywowany wniosek o objęcie wsparciem konkretnej rodziny.

Przy ustaleniu kolejność zaspokajania potrzeb rodzin zakwalifikowanych do udziału, oprócz kryterium oceny dotychczasowych warunków mieszkaniowych, będzie brane pod uwagę występowanie przypadków niepełnosprawności lub chorób członków rodziny i wpływ warunków mieszkaniowych na stan ich zdrowia.

Zaplecze mieszkaniowe programu

Na potrzeby „Domu Dużej Rodziny" Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oraz Szczecińskie TBS i TBS Prawobrzeże zabezpieczy łącznie nie mniej niż dziesięć lokali mieszkalnych rocznie. W lokalach tych zostaną wykonane niezbędne prace remontowe i modernizacyjne wraz niezbędną przebudową. Zakłada się, że lokale te będą wyposażone w niezbędne meble kuchenne oraz sprzęt AGD (lodówka z zamrażarką, zmywarka, pralka i suszarka). Miasto Szczecin liczy na wsparcie sponsorów w nabyciu dodatkowego wyposażenia kuchni i łazienki.

Data dodania artykułu: 2016-09-29
Autor artykułu: UM Szczecin
stat4u