SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,RADA MINISTRÓW PODJĘŁA DECYZJĘ W SPRAWIE POWIĘKSZENIA OBSZARU RZESZOWA
Rada Ministrów zadecydowała o włączeniu od 1 stycznia 2019 r. Matysówki i Miłocina do miasta Rzeszowa. Poinformowała o tym dzisiaj wojewoda podkarpacki Ewa Leniart na konferencji prasowej.

W konferencji uczestniczył także poseł Wojciech Buczak.

Rada Ministrów przychyliła się do opinii Wojewody Podkarpackiego i w wydanym rozporządzeniu w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta zadecydowała o włączeniu od 1 stycznia 2019 r. Matysówki i Miłocina do miasta Rzeszowa.

– Przychylenie się do opinii Wojewody Podkarpackiego oznacza zwiększenie powierzchni miasta. Jest to także odpowiedź dla mieszkańców tych sołectw. Bardzo istotne znaczenie dla kierunków rozszerzania miasta ma powołana niedawno przeze mnie rada naukowa, która ma wypracować koncepcję – propozycję wskazującą kierunki zmian, którą chcemy przedstawić mieszkańcom do dyskusji – powiedziała w trakcie spotkania z mediami wojewoda Ewa Leniart.

27 kwietnia br. Wojewoda Podkarpacki wydała opinie do dwóch wniosków Rady Miasta Rzeszowa dotyczących:

1) przyłączenia do obszaru miasta dziewięciu sołectw lub ich części z czterech gmin powiatu rzeszowskiego:

– z gminy Tyczyn – obszaru sołectwa Matysówka,

– z gminy Boguchwała – części obszaru sołectwa Racławówka,

– z gminy Głogów Małopolski – obszaru sołectw: Miłocin i Pogwizdów Nowy,

– z gminy Trzebownisko – obszaru sołectw: Zaczernie, Nowa Wieś, Jasionka, Tajęcina oraz części obszaru sołectwa Trzebownisko;

2) połączenia gminy miasto Rzeszów z gminą Krasne.

Proponowana zmiana granic Rzeszowa dotycząca przyłączenia do obszaru miasta dziewięciu sołectw lub ich części z czterech ww. gmin powiatu rzeszowskiego (pierwszy wniosek) została zaopiniowana pozytywnie w stosunku do obszaru sołectwa Matysówka (z gminy Tyczyn) oraz obszaru sołectwa Miłocin (z gminy Głogów Małopolski), a w pozostałym zakresie negatywnie.

Pozytywna opinia odnośnie przyłączenia do miasta Rzeszów obszaru sołectwa Matysówka uwarunkowana była m.in.: wynikami konsultacji w sołectwie z 2016 r., które wykazały, że 63% mieszkańców Matysówki opowiedziało się za włączeniem do Rzeszowa, jego położeniem (otoczone jest z trzech stron granicą miasta), powiązaniami infrastrukturą techniczną z Rzeszowem, niewysokim i niezagrażającym całej gminie pogorszeniem sytuacji finansowej.

Natomiast pozytywna opinia odnośnie przyłączenia do miasta Rzeszowa obszaru sołectwa Miłocin wynikała m.in. z: rysu historycznego – włączenia już w 2010 r. części sołectwa Miłocin, położenia geograficznego i względów komunikacyjnych (w stosunku do siedziby gminy Głogów Małopolski), a także woli mieszkańców sołectwa Miłocin wyrażonej podczas głosowania na zebraniu wiejskim (za opowiedziały się 62 osoby na 80 biorących udział w głosowaniu).

Proponowane połączenie gmin (drugi wniosek) zostało negatywnie zaopiniowane m.in. ze względu na brak zgody mieszkańców gminy Krasne (wyrażony podczas konsultacji społecznych) oraz negatywne opinie jakie w tym zakresie wyraziły: Rada Gminy Krasne oraz Rada Powiatu Rzeszowskiego. Następnie ww. opinie wraz z wnioskami Rady Miasta Rzeszowa zostały przekazane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Data dodania artykułu: 2018-08-01
Autor artykułu: Podkarpacki UW
stat4u