SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ratownicy przekazali postulaty
Podwyżki płac, uszczelnienie systemu i utworzenie co najmniej trzyosobowych zespołów ratowniczych to główne postulaty komitetu protestacyjnego ratowników medycznych przekazane dziś Wojewodzie Pomorskiemu. - W pełni rozumiem potrzeby waszego środowiska. Zależy mi, abyśmy wspólnie wypracowali system, który zadowoli wszystkie strony, a przede wszystkim skutecznie zadba o pacjentów. Postulaty zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia, bo to ono jest w ośrodkiem decyzyjnym – podkreślił wojewoda Dariusz Drelich.

Przedstawiciele komitetu protestacyjnego przekazali także list do Premier RP Beaty Szydło, w którym pytają o możliwości rozwiązania „kłopotów” środowiska i odnoszą się do rozwiązań proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Rządowy projekt zakłada, że umowy na świadczenia zdrowotne (ratownictwo medyczne) będą realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i spółki kapitałowe, w których co najmniej 51 procent udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub uczelni medycznych.

Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego nie będą już wybierani w konkursach. Umowy będą zawierane z dysponentami wskazanymi przez wojewodów w wojewódzkim planie działania systemu (po zasięgnięciu opinii właściwych jednostek samorządu terytorialnego).

Planowane zmiany mają także poprawić warunki pracy zespołów ratownictwa medycznego. Chodzi tu o zatrudnianie na umowę o pracę (ten postulat jest zgłaszany przez środowisko od wielu lat), utworzenie minimum trzyosobowych zespoły ratownictwa medycznego (zamiast dotychczasowych dwuosobowych) i wprowadzenie prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz poszerzenie możliwości doskonalenia i awansu zawodowego.

W opinii Ministerstwa Zdrowia, dzięki upublicznieniu systemu PRM państwo będzie miało większy wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, a organy administracji rządowej będą miały realny wpływu na funkcjonowanie systemu PRM. Wojewoda zwrócił się z prośbą do dysponentów ZRM o przeanalizowanie możliwości w sprawie poprawy sytuacji finansowej ratowników medycznych.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wojewoda nie ma tytułu prawnego do ustalania wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z regułą swobody zawierania umów stanowi to przedmiot ustaleń pomiędzy kierownikiem podmiotu leczniczego a osobą zatrudnioną.

Ministerstwo Zdrowia proponuje by podwyżki wynagrodzeń dla ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych i pielęgniarek systemu od 1 lipca br. wyniosły 400 zł brutto, a kolejne 400 zł brutto (do łącznej kwoty 800 zł brutto) od 1 lipca 2018 roku.

- Podwyżki te zostały już zabezpieczone w budżecie państwa na przyszły rok - poinformował wojewoda. – Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna pozwala nam z nadzieją patrzeć na kolejny wzrost wynagrodzeń w Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Data dodania artykułu: 2017-07-03
Autor artykułu: Pomorski UW
stat4u