SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rozwój dróg gminnych i powiatowych w latach 2016 - 2019
W siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odbyła się konferencja prasowa wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, podczas którejprzedstawiony został „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Program,wprowadzony w 2015 roku przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (dzisiejsze Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), jest kontynuacją Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2015 i przewiduje udzielenie samorządom dotacji celowych przez państwo na dofinasowanie inwestycji mających na celu poprawę jakości dróg gminnych i powiatowych.

Jak podkreślił na wstępie wojewoda łódzki Zbigniew Rau, cała idea „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”sprowadza się do tego, że jest to realizacja tego, co mówi nasza Konstytucja, odwołując się do zasady pomocniczości. Chodzi mianowicie o to, by wesprzeć lokalne, samorządowe inicjatywy dotyczące zarówno budowy, rozbudowy, jak i remontów dróg lokalnych. To samorządy lokalne wiedzą najlepiej, co i jak należy zrobić, by drogi na ich terenie były lepsze, ale nie zawsze je stać na realizację pożądanych inwestycji drogowych.

W latach 2008 – 2015, dzięki realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, województwo łódzkie otrzymało dofinansowanie w wysokości 341,6 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje służące poprawie infrastruktury drogowej. W Łódzkiem z tej formy pomocy państwa skorzystało około 70 proc. gmin i wszystkie powiaty, a robotami budowlanymi objęto 1232 km dróg. Zainteresowanie samorządów dofinansowaniem inwestycji drogowych znacznie przekraczało możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb w tej dziedzinie. Zrealizowano połowę wniosków o dofinasowanie.

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” przewiduje udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinasowanie zadań własnych w zakresie budowy (rozbudowy), przebudowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych. Dofinansowanie wynosi 50 proc. kosztów realizacji zadania, nie więcej jednak niż 3 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na najbliższe lata,jest obecnie dla samorządów największym źródłem dofinansowania (w ujęciu rocznym).

W roku 2017 na realizację „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zamierza się wydać w całym kraju 1 mld zł. W przyszłym roku Łódzkie ma otrzymać na ten cel około 62 mln zł (prawie 26 proc. więcej niż w roku 2015), a w latach 2018 i 2019 – po 68 mln zł w każdym roku.

Szacuje się wstępnie, że w tym roku sfinalizowanych zostanie 44 zadań inwestycyjnych, dzięki czemu około 102 km dróg powiatowych i gminnych zostanie przebudowanych, wybudowanych lub wyremontowanych. Dane te mogą się jeszcze zmienić w następstwie tak zwanych oszczędności poprzetargowych i włączenia się do programu nowych samorządów.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau zachęcił – za pośrednictwem mediów – wszystkie samorządy do udziału w programie. Zwrócił przy tym uwagę, że sąsiadujące ze sobą samorządy mogą łączyć siły w staraniach o dofinansowanie inwestycji drogowych, a następnie wspólnie je realizować.

Warto – choćby pokrótce - zwrócić uwagę na społeczne korzyści, jakie niesie ze sobą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Poprawa jakości dróg gminnych i powiatowych, to przecież – co przede wszystkim podkreślił wojewoda łódzki Zbigniew Rau - większe bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także – dzięki lepszemu skomunikowaniu – szybszy rozwój gospodarczy oraz wzmocnienie więzi międzyludzkich w społecznościach lokalnych.

Wszystkie samorządy zainteresowane „Programem rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”mogą znaleźć szczegółowe informacje na jego temat na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce: Województwo/Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019/Nabór i realizacja wniosków na 2017 r.

Znaleźć tam można również informacje nie tylko o dokumentach wymaganych od samorządów starających się o dofinansowanie inwestycji drogowych, ale także „Katalog pytań i odpowiedzi” (będzie on na bieżąco aktualizowany) oraz adresy kontaktowe pracowników Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji ŁUW, udzielających informacji o programie. Potencjalni wnioskodawcy ubiegający się o dotacje mogą też korzystać ze skrzynki e-mailowej: drogilokalne@lodz.uw.gov.pl

Opracowany został również poradnik „Praktyczne uwagi dla samorządowców składających wnioski”, dostępny od 4 sierpnia na e-PUAP-ie. A oto kilka istotnych informacji o harmonogramie tegorocznego naboru wniosków do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Od 1 do 15 września przyjmowane będą wnioski jednostek samorządu terytorialnego przez wojewodę. W dniach 16 września – 31 października wnioski oceniane będą przez komisję, wojewoda ogłosi wstępne listy rankingowe wniosków, udzielone zostaną też informacje o ewentualnych wnioskach odrzuconych z powodów formalnych. Do 15 listopada jednostki samorządu terytorialnegobędą miały czas na zgłoszenie zastrzeżeń do wyników oceny merytorycznej wniosków. Do 30 listopada trwać będzie rozpatrywanie zastrzeżeń jednostek samorządu terytorialnego przez komisję, wojewoda przekaże ministrowi infrastruktury i budownictwaostateczną listę rankingową wniosków do zatwierdzenia. Do 20 grudnia minister infrastruktury i budownictwazatwierdzi ostateczną listę rankingową wniosków. Do 31 grudnia wojewoda zatwierdzi i ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Na zakończenie warto podać, że w prezentacji głównych założeń oraz warunków uczestnictwa w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau wspierali: Ilona Balcerczyk – zastępca dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, Anna Zając – kierownik oddziału rozwoju regionalnego i inwestycji we wspomnianym wydziale oraz prowadzący konferencje prasową dyrektor Biura Wojewody – Zbigniew Natkański.

Data dodania artykułu: 2016-08-12
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u