SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Samorządy gotowe do reformy edukacji - konferencja w Warszawie
Do 31 marca samorządy mają czas na podjęcie uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Przygotowanie gmin i powiatów do wdrożenia reformy edukacji było tematem konferencji prasowej w Warszawie z udziałem Zdzisława Sipiery, Wojewody Mazowieckiego oraz Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęło 336 uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju z terenu województwa mazowieckiego. Wszystkie uchwały zostały zaopiniowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nie było uchwał zaopiniowanych negatywnie, wszystkie opinie były pozytywne bądź pozytywne ze zmianami.

Kurator opiniował uchwały biorąc pod uwagę w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez samorząd możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zobowiązała rady gmin i powiatów także do uzyskania opinii reprezentatywnych związków zawodowych (która, w odróżnieniu od opinii kuratora, nie jest wiążąca). Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty i opinii związków zawodowych samorządy mają czas do 31 marca na podjęcie uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Około 50 proc. samorządów z terenu województwa mazowieckiego, których uchwały zostały zaopiniowane przez kuratora, podjęło uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół (tzw. uchwały ostateczne). Z deklaracji pozostałych samorządów wynika, że wspomniane uchwały zostaną podjęte na sesjach rady zaplanowanych w dniach 29, 30 oraz 31 marca.

Mogę dziś ocenić, że samorządy dobrze przygotowały się do wdrożenia reformy edukacji. Analizując uchwały gmin i powiatów nie stwierdzaliśmy istotnych błędów, które skutkowałyby wydaniem opinii negatywnej – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Samorządy to najważniejszy partner współodpowiedzialny za funkcjonowanie systemu edukacji. Dotychczasowa współpraca z samorządowcami pozwoliła Ministerstwu Edukacji Narodowej na wypracowanie rozwiązań dotyczących kierunków zmian w systemie edukacji oraz przygotowanie przepisów oświatowych i wsparcie w ich wdrażaniu. Odpowiadając na prośbę przedstawicieli samorządów przygotowano specjalne materiały informacyjne oraz projekt przykładowej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (tzw. specuchwały), tak aby ułatwić samorządom przygotowanie się do wdrożenia nowego prawa. Niepodjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do 31 marca br. skutkuje, obowiązywaniem dotychczasowych uchwał w sprawie sieci szkół (podjętych na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty). W takiej sytuacji organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do opracowania i podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie planu sieci szkół, jaki będzie obowiązywał od 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian, które nastąpią z mocy prawa.

Data dodania artykułu: 2017-03-31
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u