SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”
Ponad 1,5 tys. młodych osób z województwa śląskiego otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W Programie resort rodziny ma do przekazania ok. 2 mld zł.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom PO WER realizowanym w naszym regionie.

– Dzisiaj będziemy mówić o ekonomii społecznej, wsparciu społecznym, a także o wsparciu osób z niepełnosprawnościami i usuwaniu ich barier – mówił wicewojewoda śląski Piotr Kołodziejczyk, otwierając dzisiejsze spotkanie. W swoim wystąpieniu wicewojewoda zaznaczył, że w całym kraju w projektach PO WER uczestniczy około 17 tysięcy młodych osób. Wsparciem zostało też objętych 21 tys. więźniów.

O roli, jaką pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we wdrażaniu Programu mówił sekretarz stanu w MRPiPS oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. – Ministerstwo dysponuje około 2 mld zł na różnego rodzaju projekty związane z Programem – zaznaczył wiceminister. Zakres działań wdrażanych przez MRPiPS w PO WER stanowi odpowiedź na wyzwania związane m.in. z rynkiem pracy, dążeniem do zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem, włączeniem społecznym, wsparciem rodziny oraz wsparciem na rzecz osób niepełnosprawnych. MRPiPS odpowiada również za wdrażanie projektów mających na celu bezpośrednie wspieranie: osób młodych, integrację społeczno-zawodową więźniów oraz osób pochodzących ze społeczności romskiej.

– Projekty realizowane w ramach PO WER dają szanse na powrót do społeczeństwa, na wzięcie spraw w swoje ręce i na podjęcie zatrudnienia – mówił wiceminister Michałkiewicz.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie:

wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”, wsparcie osób niepełnosprawnych, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawili informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uruchomienie 72 naborów wniosków konkursowych i pokonkursowych na ok 1,5 mld zł oraz zawarcie 296 umów o dofinansowanie projektów na kwotę ok. 1,1 mld zł – to efekty finansowe osiągnięte dotychczas przez MRPiPS.

W projektach realizowanych w województwie śląskim w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 1533 osoby młode (w tym 83 osoby niepełnosprawne) otrzymały wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:

1176 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy, 324 osoby podjęły pracę lub rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej, 110 osób podjęło kształcenie lub szkolenie. Ponadto 40 przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 zostało przeszkolonych w zakresie form opieki nad najmłodszymi, a 2306 więźniów objęto wsparciem aktywizacyjnym sw celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, a 1336 osadzonych podjęło zatrudnienie.

Konferencja w Katowicach była trzynastym, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych.

Data dodania artykułu: 2018-10-02
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u