SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Upamiętniono 81. rocznicę rozpoczęcia operacji polskiej NKWD
11 sierpnia w Warszawie przed pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie odbyły się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę operacji polskiej NKWD.

W uroczystościach, zorganizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Rady Ministrów, Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Komendy Głównej Straży Granicznej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz związków wyznaniowych i mieszkańcy Warszawy.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek odsłonili tablicę pamiątkową w kształcie podkładu kolejowego. Nowy element, dedykowany ofiarom „operacji polskiej” 1937-1938, pobłogosławiony również przez przedstawicieli trzech chrześcijańskich ordynariatów polowych, będzie stanowił integralną część warszawskiego pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. W trakcie uroczystości odczytano apel poległych. Przedstawiciele delegacji oraz żołnierze WP złożyli wieńce pod pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie.

***

Operacja polska NKWD rozpoczęła się 11 sierpnia 1937 r. na mocy rozkazu Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR, Nikołaja Jeżowa i trwała do 1938 r.. Podczas niej zamordowano 111 091 Polaków, obywateli ZSRR zamieszkujących Białoruską i Ukraińską SSR. Ponad 28 tys. skazano na pobyt w łagrach, tysiące deportowano w różne rejony ZSRR, głównie do Kazachstanu, na Syberię oraz w rejon Charkowa i Dniepropietrowska. Eksterminacja dokonana przez sowieckie NKWD zdziesiątkowała ludność polską zamieszkującą ZSRR m.in. członków organizacji POW, duchowieństwo katolickie, działaczy społecznych i politycznych. Wielu pomordowanych w latach 1937-38 Polaków spoczywa w zbiorowych mogiłach m.in. Kuropatach (Białoruś) i na terenie Ukrainy.

Data dodania artykułu: 2018-08-13
Autor artykułu: mat prasowe MSWiAstat4u