SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wniosek o odwołanie wójta Rewala
Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania skierował do Prezes Rady Ministrów wniosek o odwołanie Roberta Skarburskiego ze stanowiska wójta Gminy Rewal.

Możliwość odwołania wójta daje ustawa o samorządzie gminnym: „jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie nie odnosi skutku – występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta”.

- Mimo wezwania w styczniu tego roku wójta do zaprzestania naruszeń prawa, sytuacja w gminie Rewal nie uległa poprawie – mówi wojewoda Jania – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej potwierdza moje obawy: wezwanie nie przyniosło skutku i w dalszym ciągu pogłębiają się kłopoty finansowe Rewala.

Najważniejsze zarzuty to:

zaciąganie zobowiązań finansowych w parabankach bez poszanowania zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, co doprowadziło do nadmiernego zadłużenia gminy (wg danych z RIO na dzień 29 marca 2016 to nieco ponad 140 mln., z czego połowa to zadłużenie w parabankach)
zaniechanie występowania do RIO z wnioskami o wydawanie stosownych opinii w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek w parabankach
nieprzedstawianie faktycznych danych o stanie gospodarki finansowej gminy, zarówno Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jak i Radzie Gminy Rewal
nieujmowanie w ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej gminy zawieranych umów z parabankami

„(…) zebrane przez RIO w Szczecinie ustalenia podczas kontroli dowodzą, że kondycja finansowa gminy Rewal jest katastrofalna, a winę za to ponosi Pan wójt Robert Skarburski. Niewątpliwie wezwanie wójta do zaprzestania naruszeń prawa nie przyniosło pożądanego efektu. Wójt w dalszym ciągu dopuszcza się naruszeń przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych” – czytamy w piśmie wojewody do Premier.
- Mam nadzieję, że jak w przypadku Ostrowic, pani Premier pozytywnie ustosunkuje się do mojego wniosku – mówi wojewoda Jania.

Data dodania artykułu: 2016-06-14
Autor artykułu: szczecin.uw.gov.pl
stat4u