SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wręczenie odznaczeń państwowych dla samorządowców
28 maja br. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera na spotkaniu zorganizowanym w MUW uroczyście wręczył państwowe odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Srebrne i Brązowe Krzyże za zasługi w działalności społecznej i samorządowej na rzecz społeczności lokalnej odebrało w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 10 samorządowców. Ponadto Złote Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej otrzymało trzech pracowników samorządu terytorialnego

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:

Pan Jerzy Bauer - zaangażowany w edukację przyrodniczą i działania na rzecz ochrony przyrody. Inicjator i organizator Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych oraz organizator Programu Ochrony Bociana Białego na Ziemi Ostrowskiej stanowiącego część Programu ogólnopolskiego. Aktywny organizator inicjatyw sportowych szkolnych i pozaszkolnych. W latach 2010-2014 jako wicestarosta powiatu ostrowskiego prowadził liczne projekty inwestycyjne, w tym kulturalne, realizowane z udziałem środków krajowych - inicjator powstania Muzeum - Dom Rodziny Pileckich. Odpowiada za realizację największego na Mazowszu projektu budowy ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych z wykorzystaniem środków z budżetu UE.

Pan Leszek Stachurski - od niemal 40 lat aktywny samorządowiec i lokalny działacz społeczny. Inicjator i uczestnik wielu inicjatyw samorządowych w pierwszych latach istnienia Powiatu Kozienickiego. Rozwiązania wypracowane podczas jego kadencji w samorządzie powiatowym są kontynuowane i stosowane z powodzeniem do dziś. Z Jego inicjatywy została wybudowana Gminna Szkoła w Magnuszewie. Z wykształcenia jest technikiem weterynarii. W pracy służy mieszkańcom powiatu kozienickiego, po pracy udziela bezpłatnych porad wszystkim rolnikom oraz potrzebującym w zakresie żywienia i pielęgnacji zwierząt. Od 1998 r Członek Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Aktywny działacz na rzecz modernizacji siedzib straż pożarnych.

Pan Andrzej Wiesław Zaręba - wieloletni samorządowiec. Wójt Gminy Raszyn kadencji 2010 - 2014 oraz 2014 - 2018. Aktywnie wspierający rozwój Gminy Raszyn. Zaangażowany w rozwój inwestycji, głównie drogowych i infrastrukturalnych, które w znaczący sposób podnoszą jakość życia mieszkańców Gminy. Za Jego kadencji powstało 35 nowych ulic, nowe chodniki, parkingi, 95 proc. skanalizowania i zwodociągowania Gminy. Dzięki Jego zaangażowaniu oddano do użytku mieszkańców przedszkole w Raszynie, rozbudowano i zmodernizowano szkołę podstawową w Sękocinie, Centrum Medyczne Raszyn, zespół boisk wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej w Raszynie oraz Centrum Kultury Raszyn. W bieżącej kadencji kontynuuje realizacje inwestycji modernizujących Gminę Raszyn.

Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali:

Pan Jerzy Grabowski - wieloletni pracownik działu trakcji PKP, członek NSZZ Solidarność 1980 oraz społecznie oddany radny Miasta Ostrołęki. Z samorządem Miasta związany od 2006 roku, funkcję radnego pełni od 2010 roku. W latach 2012 – 2014 Wiceprzewodniczący, a od roku 2014 - Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki. W swojej prawie dwunastoletniej działalności samorządowej wspiera inicjatywy związane z rozwojem Ostrołęki, krzewieniem kultury, kultywowaniem tradycji i obyczajów, dbałością o polską historię. Patriota, organizator biegów ku czci Żołnierzy Wyklętych, konkursów historycznych w szkołach oraz inicjatyw społeczno - kulturalnych. Jeden z prekursorów powstania w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz małej sali kinowej w Ostrołęckim Centrum Kultury. Stworzył „Kasę Biletową Jerzego Grabowskiego” – mini muzeum z kolekcją około 300 pamiątek kolejowych, którą eksponuje w pomieszczeniach Dworca PKP.

Pan Jerzy Jaroń - W latach 1999 – 2010 pełnił funkcję dyrektora PSP w Zgórzu. Pracując w szkole zarówno jako nauczyciel, oraz pełniąc funkcje dyrektora organizował i prowadził wiele działań dla społeczności lokalnej. Organizował uroczystości patriotyczne, okolicznościowe dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny. Osiągał z uczniami PSP w Zgórzu wiele sukcesów w zawodach i konkursach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W ciągu ośmiu lat pełnienia tej funkcji podjął wiele działań w celu szybkiego rozwoju gminy rozbudowując infrastrukturę sportową, rekreacyjną, komunalną. Dba o bezpieczeństwo mieszkańców, skutecznie zabiegał o przywrócenie Posterunku Policji w Miastkowie Kościelnym. W 2011 został wybrany Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Miastkowie Kościelnym.

Pan Tadeusz Kowalczyk - Wieloletni aktywny samorządowiec i działacz społeczny. Radny Sejmiku Województwa Radomskiego dwóch kadencji w latach 1991-1999, radny czterech kadencji Rady Powiatu Kozienickiego, a także członek Zarządu Powiatu Kozienickiego tych kadencji. Pan Tadeusz Kowalczyk działał w wielu komisjach m.in. Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Od zawsze najbliższe było mu rolnictwo i ochrona środowiska. W wyjątkowy sposób przyczynił się do rozbudowy infrastruktury drogowej, zabiegał o remont dróg powiatowych. Wspierał poprawę infrastruktury sportowej, co poskutkowało modernizacją boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Augustowie. Zabiegał o nowy sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kozienickiego, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo powiatu. Przyczynił się do budowy oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą. Aktywnie działa w Związku Hodowców Koni.

Pani Jadwiga Kręcisz - przez ponad 27 lat piastuje ważne stanowiska w lokalnej administracji samorządowej. Po utworzeniu Powiatu Kozienickiego od podstaw organizowała pracę służb finansowo-księgowych, opracowywała politykę rachunkowości. Współpracowała przy organizacji funkcjonowania finansowo-księgowego jednostek organizacyjnych Powiatu Kozienickiego. W pracy całościowo odpowiada za finanse powiatu.

Pan Waldemar Sabak - posiada ponad 35-letni staż pracy w samorządzie. Od 21 listopada 1998 r. do chwili obecnej pełni funkcję Wójta Gminy Górzno. W trakcie swojej pracy zawodowej wykazywał się sumiennością, zaangażowaniem w realizację zadań wynikających z zajmowanych stanowisk. Kierowana przez Niego gmina jest jedną z najprężniej rozwijających się, nie tylko w powiecie garwolińskim, ale także w województwie. Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, bardzo dobrą bazę oświatową, realizowana jest budowa przedszkola wraz ze żłobkiem. Aktywny działacz na rzecz poprawy bezpieczeństwa - wspiera Ochotnicze Straże Pożarne, zabiegając o zakupy nowego sprzętu. Zaangażowany w działalność historyczną. Kultywuje tradycje poprzez renowacje miejsc pamięci narodowych oraz organizowanie uroczystości patriotyczno-kościelnych.

Pani Grażyna Sikorska - Jako Wójt skutecznie zabiega o dofinansowanie dla gminy Sterdyń przy realizacji wielu inwestycji służących lokalnej społeczności. Poczyniła starania o pozyskanie znacznej części środków finansowych od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z inicjatywy Pani Sikorskiej przebudowano wiele dróg gminnych, chodników, wyremontowano świetlice wiejskie, przebudowano stację uzdatniania wody. Na terenie gminy Sterdyń w 2018 r. swoją działalność rozpoczął pierwszy w powiecie sokołowskim klub "SENIOR +" z dofinansowaniem z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 2015 r. jest Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki Jej staraniom reaktywowana została orkiestra dęta przy OSP Sterdyń.

Pan Andrzej Zbigniew Twardowski - swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. w Urzędzie Gminy w Szczutowie. W 2002 r. uzyskał mandat radnego w Radzie Powiatu w Sierpcu, a w latach 2006 - 2010 zajmował stanowisko Wicestarosty w Starostwie Powiatowym w Sierpcu. Wójt Gminy Szczutowo od 2010 r. Wykazuje wiele inicjatyw, wpływających na poprawę warunków życia mieszkańców gminy. Z inicjatywy Pana Andrzeja Twardowskiego zostało utworzone Stowarzyszenie "Wspólna Sprawa" w Szczutowie, współpracujące z Bankiem Żywności w Płocku przy organizacji dostaw żywności dla osób będących w potrzebie, ograniczając w ten sposób poziom ubóstwa. Wspólnie z Sołtysami organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci mieszkańców sołectw oraz turnieje sportowe rozwijając w ten sposób aktywność fizyczną młodych. Wspiera podejmowane przez lokalne środowisko działania mające na celu wychodzenie z nałogu alkoholizmu. Jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu, a od 4 czerwca 2016 r. został wybrany na Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczutowie. Wrażliwy na krzywdę ludzką, potrafi skutecznie rozwiązywać problemy ludzi, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych.

Krzyż Zasługi przyznawany jest za działania na rzecz państwa lub obywateli, przekraczające zakres zwykłych obowiązków i przynoszące znaczną korzyść krajowi. Odznaczenie to może być również nadane za ofiarną działalność publiczną i charytatywną oraz niesienie pomocy.

Złote Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej pracowników samorządu terytorialnego otrzymali:

Pan Wiesław Gąska – od 1998 roku Wójt Gminy Borowie. Pod jego kierownictwem gmina prężnie rozwija się we wszystkich dziedzinach życia społeczno - gospodarczego. Zrealizował wiele inwestycji służących lokalnej społeczności – budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę dróg, rozwój bazy edukacyjnej i sportowej, a także kulturalnej. Szczególnie dba o rozwój placówek oświatowych, w tym bazy przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy. W ostatnich latach nastąpił rozkwit bazy sportowej w wyniku budowy obiektów i boisk sportowych.

Pan Andrzej Jacek Koszutski – Siedmiokrotnie wybrany na wójta gminy, począwszy od 30 sierpnia 1990 r. do dziś. Pełni też wiele innych funkcji, w tym od 1998 do teraz jest Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Sobolewie.

Pan Zbigniew Stanisław Woźniak - Wójt Gminy Bielany od 2002 r. Współtwórca kilku organizacji pozarządowych. Jako wójt zrealizował wiele projektów inwestycyjnych, najważniejsze z nich to m.in. modernizacja dróg gminnych, remont świetlic wiejskich z adaptacją na Centra Oświatowo-Kulturalne, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach. Istotnym osiągnięciem z inicjatywy Wójta było utworzenie na terenie gminy Bielany spółki gminnej zajmującej się m.in. świadczeniem usług dla ludności. Ponadto zbudowane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Bielany. Ważną inwestycją było utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielanach, budowa paneli fotowoltaicznych na terenie gminy. Aktywnie pozyskuje inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Oprócz powstałych do tej pory, w związku z działalnością Pana Wójta utworzone zostanie na terenie gminy centrum logistyczne, gwarantujące zatrudnienie dla około 300 osób.

Data dodania artykułu: 2018-06-01
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u