SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Zmiana w ustawie o Karcie Polaka
Od 1 stycznia 2017 roku cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów osiedlenia się w Polsce. Możliwość wypłaty świadczeń wprowadziła nowelizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Decyzje o przyznaniu świadczenia pieniężnego wydaje wojewoda, natomiast wypłaty świadczeń dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy.

Wsparcie finansowe może otrzymać cudzoziemiec, który po 31 grudnia 2016 roku złoży do wojewody wniosek o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i następnie w terminie do 3 miesięcy (termin zawity) wystąpi o przyznanie świadczenia pieniężnego. Pomoc finansowa może być przyznana cudzoziemcowi, jego małżonkowi oraz małoletnim dzieciom przebywającym wraz z cudzoziemcem w Polsce.

Świadczenie może być przyznane maksymalnie na 9 miesięcy w następującej wysokości:

– w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;

– w okresie od 4. do 9. miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.

Z opłaty skarbowej zwolniony jest wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, natomiast do wniosku o przyznanie świadczeń należy wnieść opłacę skarbową w wysokości 10 zł.

Wnioski można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w pokoju nr 46. Są przyjmowane na bieżąco, bez konieczności umawiania terminów.

Wnioski o świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka przyjmowane są, co do zasady wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały złożonym przez osobę posiadającą ważną Kartę Polaka i zamierzającą osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Data dodania artykułu: 2017-01-05
Autor artykułu: Podkarpacki UW
stat4u