SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowa ekologiczna inwestycja dla Olsztyna
Projekt „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności wszedł w nowy etap. Z fazy planowania i projektowania, kolejne kontrakty przechodzą do fazy fizycznego budowania.
W kontrakcie 1 „Projektowanie i budowa ZUOK” większość prac projektowych jest zakończona wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Wykonawca ustawił zaplecze socjalne budowy i rozpoczął roboty ziemne – trwa niwelacja terenu, powstają fundamenty budynku administracyjno – socjalnego oraz stopy fundamentowe pod konstrukcję stalową hali technologicznej. Po uzyskaniu projektowanej rzędnej terenu, rozpocznie się etap wykonywania sieci międzyobiektowych wraz z zbiornikiem wód deszczowych. Na najbliższe dwa miesiące zakłada się wykonywanie prac konstrukcyjnych umożliwiających zamknięcie w/w obiektów przed sezonem zimowym. Prace budowlane prowadzone są przez lokalnych podwykonawców co gwarantuje sprawną i terminową realizację.

W kontrakcie 2 „Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK” pierwszy etap budowy dobiega końca, jest ona obecnie przejezdna dla transportu materiałów i maszyn na budowę ZUOK. Wymieniono grunt, uformowano nasypy, ułożono przepusty i sieć kanalizacji deszczowej, a przejezdność zapewniła warstwa wiążąca z asfaltu betonowego. Do wykonania pozostały chodniki, ścieżka rowerowa oświetlenia oraz ułożenie warstwy ścieralnej.

W kontrakcie 3 „Projektowanie i budowa Stacji Przeładunkowych wraz z PDGO” po uprawomocnieniu się pierwszego pozwolenia na budowę tj. dla stacji przeładunkowej wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Medyny gm. Lidzbark Warmiński, w ciągu najbliższego tygodnia możliwe będzie zorganizowanie placu budowy i rozpoczęcie robót ziemnych. W Polskiej Wsi gm. Mrągowo oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę, a w Trelkowie gm. Szczytno trwa procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko (wymóg ten wynikał z wcześniej uzyskanej decyzji).

W ramach zadań dodatkowych ogłoszono postępowanie na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Nr 211021N na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą miasta Mrągowo w ciągu drogi krajowej Nr 59 do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi”. Wszczęto postępowanie – w trybie przetargu nieograniczonego. Obecnie trwa etap weryfikacji i uzupełniania ofert. powrót

Data dodania artykułu: 2014-09-19
Autor artykułu: źródło-www.olsztyn.eu
stat4u