SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,60 milionów złotych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich do wzięcia
Kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych przyszło do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na szkolenie poświęcone Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich. O tym, jak poprawnie przygotowywać wnioski, mówił Tomasz Bilicki, ekspert Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem głównym funduszu jest zaangażowanie obywateli w życie publiczne. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe i inne), organizacje prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów oraz związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe

W programie FIO 2014-2020 wyodrębniono cztery priorytety: 1 – Małe inicjatywy, 2 – Aktywne społeczeństwo, 3 – Aktywni obywatele oraz 4 – Silne organizacje pozarządowe. Konkurs na 2017 rok został ogłoszony 6 września br. Termin składania ofert mija 28 września br. (dla priorytetów 1 i 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych). 1 grudnia br. zostanie ogłoszony konkurs dla priorytetów 3 i 4, a termin składania wniosków upłynie 9 stycznia 2017 roku.

Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednej osobowości prawnej. Pula konkursowa wynosi 60 milionów zł, z czego połowa jest przeznaczona na dofinansowanie wniosków w priorytecie 2. Każdą ofertę ocenia dwóch ekspertów. Jeżeli ich opinie bardzo różnią się, werdykt wydaje ekspert trzeci. Wniosek maksymalnie może otrzymać 200 punktów. Zainteresowanie konkursem jest ogromne, a stawka bardzo wyrównana. W ubiegłym roku do ministerstwa wpłynęły 4733 wnioski. Aby dostać dotację, trzeba było zdobyć minimum 195 punktów.

W regulaminie FIO na 2017 rok pojawiły się nowe kryteria strategiczne. Przy ocenianiu wniosków promowane będą projekty realizowane w formule oferty wspólnej oraz oferty zakładające działania na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Więcej punktów otrzymają projekty realizowane przez podmiot mający swoją siedzibę w gminie poniżej 25 tysięcy mieszkańców i którego roczny przychód za 2015 rok nie przekracza 100 tysięcy zł, a także te organizacje i stowarzyszenia, które od 2014 roku nie otrzymały dofinansowania z FIO i które działają krócej niż rok. Dodatkowe punkty eksperci będą przyznawać wnioskom szczególnie wartym dofinansowania.

– Od prawidłowo wypełnionego wniosku ważniejszy jest świetny pomysł – wyjaśnia Tomasz Bilicki. – Poza tym oferta konkursowa musi być spójna wewnętrznie. Bardzo ważne jest dobre zdiagnozowanie problemu, udowodnienie jego występowania oraz wytyczenie celów i zaplanowanie działań adekwatnych do problemu.

Więcej informacji o Konkursie FIO 2017: www.pozytek.gov.pl

Data dodania artykułu: 2016-09-16
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u