SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wojewoda miał rację
W dniu 1 lutego 2017 roku zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Rady Miejskiej, tym samym potwierdzając prawidłowość wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i wcześniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego w tej sprawie.

Wskazaną uchwałą Rada Miejska zadeklarowała, że w swojej działalności uchwałodawczej stosować się będzie do wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, również tych, które nie będą publikowane w Dzienniku Ustaw oraz wezwała Prezydenta Miasta Łodzi, aby w działalności Urzędu Miasta Łodzi oraz innych komunalnych jednostek organizacyjnych uwzględniać wszystkie wyroki TK.

Działając w ramach swoich uprawnień nadzorczych, Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau stwierdził nieważność wydanej przez Radę Miejską uchwały. Przyczyną nieważności uchwały był brak podstawy prawnej do wydania aktu kontrolowanej treści, co w konsekwencji oznaczało naruszenie przez Radę Miejską wyrażonej w art.7 Konstytucji RP zasady legalizmu.

Z rozstrzygnięciem Wojewody nie zgodziła się Rada Miejska, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Sąd podzielił ocenę Wojewody co do braku podstaw prawnych do uchwalania aktu przedmiotowej treści, tym samym aprobując działania podjęte przez Wojewodę w sprawie niniejszej.

W dniu wczorajszym Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Rady Miejskiej w Łodzi, kwestionującą prawidłowość wyroku WSA w Łodzi. Z ustnych motywów wyroku wynika że NSA uznał, iż kontrolowana przez Wojewodę uchwała miała charakter władczy. Sąd stwierdził, że brak było podstaw do uchwalenia przez radę aktu takiej treści. Nadto NSA wskazał, że uchwała została wydana pomimo braku zaopiniowania jej od strony formalno-prawnej, a więc z naruszeniem przez radę jej przepisów wewnętrznych, na co ubocznie wskazywał na wcześniejszych etapach postępowania również Wojewoda Łódzki oraz WSA w Łodzi.

Zarówno rozstrzygnięcie Wojewody Łódzkiego jak i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego miały charakter precedensowy w skali całego kraju. Są pierwszymi decyzjami w Polsce dotyczącymi uchwał w sprawie stosowania się samorządów do wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Rozstrzygnięcie NSA oznacza, że uchwała Rady Miejskiej w Łodzi, jako sprzeczna z obowiązującym porządkiem prawnym, jest nieważna.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawomocny.

Data dodania artykułu: 2017-02-07
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u