SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,41. posiedzenie Sejmu
Wśród najważniejszych ustaw, którymi zajmą się posłowie na rozpoczynającym się 10 maja 41. posiedzeniu Sejmu są m.in. zmiany w Kodeksie karnym dot. ochrony zwierząt, nowelizacja przepisów o emeryturach wojskowych, korekta przepisów o opiece zdrowotnej oraz szereg propozycji zmian w sądownictwie powszechnym. Posiedzenie zaplanowano na dwa dni, do czwartku 11 maja. Wówczas też odbędą się głosowania.

Poselski projekt zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (nr druku 1491) wprowadza, jako zasadę ustrojową, losowy przydział spraw sędziom oraz zasadę równego obciążenia w sądzie sędziów sprawami. Ma to zapewnić równe i sprawiedliwe obciążenie pracą kadry orzeczniczej sądów oraz zagwarantować bezstronność stronom postępowań. Ponadto projekt zmienia model powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów w kierunku zwiększenia wpływu Ministra Sprawiedliwości na obsadę stanowisk związanych z zapewnieniem właściwych warunków administracyjnych sądom powszechnym. Wnioskodawcy proponują umożliwienie nabywania prawa do przejścia w stan spoczynku przez sędziów-kobiety (a w konsekwencji także prokuratorów-kobiety) w wieku odpowiadającym powszechnemu wiekowi emerytalnemu, to jest 60 lat. Projekt doprecyzowuje zasady składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń majątkowych oraz poszerza zakres danych zawartych w oświadczeniu. Do składania tych dokumentów mają być także zobowiązani dyrektorzy i zastępcy dyrektorów sądów. Projekt do momentu podjęcia decyzji o jego włączeniu do porządku obrad jest punktem spornym.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1319) ma na celu optymalizację i zwiększenie przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzację realizacji tych świadczeń. Cele te mają zostać osiągnięte m.in. poprzez uprawnienie ministra właściwego do spraw zdrowia do dokonywania zmiany technologii medycznej, co umożliwi doprecyzowanie zawartości wykazu świadczeń gwarantowanych. Projekt przewiduje wprowadzenie procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych, co oznacza, że minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztu leku, który w danym wskazaniu medycznym nie jest finansowany ze środków publicznych. Dokument wprowadza ponadto możliwość finansowania leków, które czasowo nie są dostępne w Polsce, ale są sprowadzane z zagranicy w trybie importu docelowego. Projekt również zakłada wprowadzenie recept na tzw. antykoncepcję awaryjną.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30) zakłada włączenie Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego K39/13 z 3 marca 2015 r., który za niekonstytucyjne uznał odmienne traktowanie funkcjonariuszy Służby Celnej w porównaniu z innymi służbami mundurowymi.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz Kodeksu karnego (druk nr 1509) dotyczy wzmocnienia ochrony prawnej zwierząt oraz skuteczniejszego zapobiegania popełnianiu przestępstw na ich szkodę. W przypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom, projekt wprowadza obligatoryjne orzekanie przez sąd nawiązki i wzrost jej minimalnego poziomu z 500 do 1.000 zł. Projekt zaostrza i zwiększa kary za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 lat do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem z 3 do lat 5. Projekt wprowadza zmiany w zakresie zakazu wykonywania zawodów, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt – fakultatywne będzie orzeczenie tego zakazu przy podstawowym typie ww. czynów, natomiast obligatoryjne przy dokonaniu tego ze szczególnym okrucieństwem.

Pełny harmonogram obrad 41. posiedzenia Sejmu jest dostępny pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp.

Data dodania artykułu: 2017-05-10
Autor artykułu: sejm.gov.pl
stat4u