SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,List wojewody w sprawie dekomunizacji
Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie W dniu 1 kwietnia 2016 roku ustawodawca uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2016 r., poz. 744) ustalając 3 miesięczny okres vacatio legis tejże ustawy.

Zasadniczym celem wprowadzenia przedmiotowej regulacji do naszego systemu prawnego był fakt, iż mimo upływu ponad 25 lat od przemian ustrojowych w przestrzeni publicznej są obecne ulice, place i inne obiekty, posiadające komunistycznych patronów. Warto także nadmienić, iż ustawodawca tworząc zapisy rzeczonej ustawy opierał się na zapisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, która w art. 13, na równi sytuuje nazizm, faszyzm i komunizm jako ustroje totalitarne, jednocześnie wprowadzając zakaz szerzenia tych zbrodniczych ideologii.

Wykładnia przedmiotowej ustawy jest jednoznaczna i nie budzi żadnych wątpliwości. Wprowadza bowiem, w art. 1, m.in. całkowity zakaz nadawania przez jednostki samorządu terytorialnego nazw budowlom, obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej, w tym drogom, ulicom, mostom i placom, które upamiętniają lub propagują osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Jednocześnie, o czym należy pamiętać, nakłada także na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zmiany, w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie ustawy, a zatem do dnia 2 września 2017 roku, istniejących w dniu wejścia w życie ww. ustawy nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób. Z uzyskanych informacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wynika, iż nie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa zastosowały się do treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy. Niewykonanie ww. obowiązku, stosownie do treści ust. 2 tegoż artykułu ww. ustawy, obliguje wojewodę do wydania zarządzeń zastępczych w określonym ustawowo terminie.

Łódzki Urząd Wojewódzki w swoich relacjach z jednostkami samorządu terytorialnego uznaje za podstawą zasadę podmiotowości. Sądzę, iż samorządowcy posiadają najpełniejszą wiedzę na temat swoich wspólnot lokalnych, zatem proponuję, aby – zgodnie z postanowieniami ustawy dekomunizującej – właśnie Państwo podjęli działania prawne w celu wyrugowania z przestrzeni publicznej symboli systemu totalitarnego. Najpoważniejsze reformy obecnego rządu – Program 500+, Mieszkanie+, zmiany w systemie oświaty – są przeprowadzane wspólnie i z udziałem samorządu terytorialnego. Owo wzajemne zaufanie przyczynia się do budowy dobra wspólnego.

W związku z tym zwracam się do Państwa z propozycją wprowadzenia w życie przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, tak aby zasada partnerskich relacji pomiędzy administracją rządową a samorządową została podtrzymana.

W przekonaniu, iż Państwo przychylą się do mojej propozycji i przedłożą stosowne uchwały łączę wyrazy szacunku i poważania

Data dodania artykułu: 2017-07-24
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u