SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Z wojewodą o standardach opieki zastępczej
Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, (…) w przekonaniu, że skuteczna (…) ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami – od przypomnienia założeń Ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, zawartych w jej preambule, wicewojewoda Jan Chrząszcz rozpoczął dziś spotkanie z dyrektorami śląskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. – Cieszę się, że mogę spotkać się z przedstawicielami instytucji, które poprzez działania wprowadzają te słowa w życie – dodał wicewojewoda.

Spotkanie zorganizowane przez Wydział Polityki Społecznej ŚUW poświęcono tematyce osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a jego głównym celem było wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Była to również okazja do omówienia działalności Rady Pomocy Społecznej funkcjonującej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, której zadania przedstawiła Maria Nowak, członek Rady oraz doradca wojewody ds. polityki senioralnej i społecznej. Istniejąca od 1991 roku Rada jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej, a do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych, inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej czy przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej.

Następnie dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Ewa Niewiara podsumowała funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa śląskiego, gdzie działa 117 jednostek instytucjonalnej pieczy zastępczej. W placówkach tych przebywa, według stanu na 31 grudnia 2016 roku, 2 466 wychowanków, z czego 178 to dzieci do 7 roku życia. Liczba wychowanków placówek z roku na rok maleje. Aktualnie Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej realizuje zalecenia odnośnie deinstytucjonalizacji w pieczy zastępczej mające na celu wzmocnienie indywidualnego traktowania dzieci. Do 1 stycznia 2021 roku wszystkie placówki muszą przejść proces przekształcenia, co wiąże się ze zmianami ich struktur organizacyjnych.

Najważniejsze zmiany wynikające z Ustawy obejmują konieczność:

dostosowania placówki typu socjalizacyjnego do liczby dzieci nie przekraczającej 14 wychowanków, ograniczenia wieku przebywających dzieci powyżej 10 roku życia, umiejscowienia placówki opiekuńczo-wychowawczej w jednym budynku. Kwestie spełniania tych warunków uczestnicy omawiali podczas prac warsztatowych, a także przedstawiali swoje sugestie, uwagi i wnioski dotyczące obecnych przepisów prawnych. Rezultat ich prac będzie zaprezentowany w trakcie kolejnego posiedzenia Rady Pomocy Społecznej oraz zostanie skierowany do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Będzie to odpowiedź na obecnie prowadzone prace legislacyjne nad Ustawą z uwzględnieniem standardów, jakie musza spełniać placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Data dodania artykułu: 2017-08-10
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u