SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Relacja z drugiego dnia 47. posiedzenia Sejmu
W drugim dniu 47. posiedzenia Izby posłowie kontynuowali prace nad utworzeniem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Sejm przeprowadził też m.in. II czytanie projektu ustawy umożliwiającej zwolnienie kombatantów z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. W czwartek Sejm zajmie się m.in. rządowym projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń i prezydencką propozycją wprowadzenia do Kodeksu wykroczeń kar za bezzasadne blokowanie telefonicznych numerów alarmowych. Start trzeciego dnia 47. posiedzenia zaplanowano na godz. 9:00.

Kontynuacja rozpatrywania projektów ustaw i uchwał. II czytania

Sejm rozpatrzył poselski projekt ustawy o ustanowieniu 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Data upamiętnia pacyfikację Michniowa w województwie świętokrzyskim - symbolu walki i męczeństwa polskiej wsi. 12 i 13 lipca 1943 r. za pomoc niesioną partyzantom Michniów został spalony, a jego mieszkańcy w okrutny sposób wymordowani. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ma być ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich oraz żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemia. Dzień będzie też wyrazem szacunku dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców prowincji – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawiła poseł Urszula Pasławska. III czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Poselski projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, „Żołnierza Niezłomnego” Kościoła (pierwotny druk 1673) zakłada uczczenie pamięci duchownego, zasług dla Kościoła oraz poświęcenia ludziom i Bogu. W projekcie podkreśla się postawę i rolę, jaką Arcybiskup Antoni Baraniak odegrał w polskim Kościele, w czasach stalinowskich prześladowań. Aresztowany, wielokrotnie przesłuchiwany i torturowany, pomimo cierpienia jakie mu zadawano, arcybiskup Baraniak pozostał wierny Prymasowi Wyszyńskiemu i Kościołowi. Na forum Sejmu sprawozdanie z prac Komisji Kultury i Środków Przekazu zaprezentował poseł Robert Kołakowski. Posłowie mają podjąć decyzję w sprawie projektu w głosowaniach.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. (pierwotny druk nr 1650) dotyczy wyrażenia ustawowej zgody na ratyfikowanie przez Prezydenta tej umowy. Powołanie międzyregionalnej fundacji było wyrazem intensyfikacji dialogu politycznego i współpracy na rzecz promowania wspólnych interesów Unii Europejskiej oraz państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych przedstawił poseł Piotr Pyzik. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt ustawy zmieniającej nowelizację ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczy zwiększenia limitów na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, mającego na celu zapobieganie szerzeniu się ASF, czyli na wypłatę odszkodowań oraz rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na odszkodowania ma wynieść ok. 21,5 mln zł w 2017 r. i tyle samo w 2018 r. Z kolei na wypłatę rekompensat ma zostać przeznaczona maksymalnie kwota ok. 8 mln zł w 2017 r. i taka sama wysokość środków w 2018 r. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentował poseł Krzysztof Szulowski. III czytanie projektu odbędzie się w głosowaniach.

Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1730) jest dostosowanie krajowych przepisów do regulacji Unii Europejskiej, które zakładają zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy przez konsumentów. Projekt przewiduje wprowadzenie opłaty recyklingowej - za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (do 50 mikrometrów). Maksymalna stawka opłaty ma wynosić 1 zł. Efekty prac Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przed Sejmem przedstawił poseł Dariusz Piontkowski. Projekt trafił ponownie do rozpatrzenia w komisji.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1765) dotyczy głównie przeniesienia do polskiego prawa części postanowień unijnej dyrektywy MCP, której celem jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze średnich źródeł energetycznego spalania. Dyrektywa MCP określa m.in. normy emisji do powietrza takich substancji, jak: dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) oraz pył - dla średnich źródeł spalania paliw, czyli takich, których nominalna moc cieplna jest równa lub większa niż 1 MW i mniejsza niż 50 MW. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na posiedzeniu Sejmu zaprezentował poseł Wojciech Skurkiewicz. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Wśród celów rządowego projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 1740) jest przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Projekt zakłada m.in., że regulacje dotyczące CEP zaczną obwiązywać od 30 października 2017 r. Poprzednia nowelizacja przepisów przewidywała, że zmodernizowany system CEPiK 2.0 zostanie całościowo uruchomiony 4 czerwca 2018 r. Na forum Sejmu sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Jerzy Bielecki. III czytanie projektu odbędzie się w głosowaniach.

Zgodnie z poselskim projektem nowelizacji ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (pierwotny druk nr 1655) Wydział Wojskowo-Lekarski tej uczelni realizowałby działalność dydaktyczną w zakresie uwzględniającym potrzeby Sił Zbrojnych RP. W zakresie tej działalności nadzór nad Uniwersytetem sprawowałby minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Projektowane zmiany dotyczą uregulowania wpływu Ministra Obrony Narodowej na proces kształcenia wojskowych kadr medycznych oraz rozszerzenia możliwości dofinansowania przez resort obrony narodowej z uwzględnieniem rozwiązań systemowych adekwatnych do tych przewidzianych dla uczelni wojskowych. Efekty prac Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Zdrowia nad projektem zaprezentowała przed Izbą poseł Joanna Kopcińska. Projekt wrócił do rozpatrzenia w komisji.

Celem wypracowanego w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej (druk nr 1816 – na podstawie druków nr 908 i 1783) jest wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności, nie mogąc samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przebywają bądź ubiegają się o przyjęcie do domu pomocy społecznej. Projekt przewiduje możliwość zwolnienia członków Korpusu z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z urzędu albo na wniosek, w części lub całkowicie. Na forum Sejmu sprawozdanie komisji przedstawiła poseł Anna Krupka. Projekt będzie ponownie przedmiotem prac komisyjnych.

Rządowy projekt z pierwotnego druku nr 1775 przewiduje wyrażanie zgody przez parlament na wypowiedzenie przez Prezydenta umowy między Polską i Portugalią w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie 11 marca 1993 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych przed Sejmem zaprezentował poseł Marek Krząkała. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w głosowaniach.

Wniesiony przez Radę Ministrów projekt zawarty w pierwotnym druku nr 1713 zakłada utworzenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Instytut będzie odpowiedzialny za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Narodowy Instytut Wolności ma wdrażać politykę państwa służącą rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, opartą na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności, konkurencyjności i przejrzystości. Instytut ma zarządzać programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i odpowiadać za dystrybucję środków przeznaczanych na działalność organizacji obywatelskich w ramach innych programów rządowych. Ponadto Instytut będzie realizować programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego samodzielnie (np. Program Rozwoju Wolontariatu) lub w otwartym konkursie ofert, zlecając realizację tych zadań organizacjom obywatelskim. Na forum Sejmu relację z prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zdała poseł Teresa Wargocka. Projekt został skierowany ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Początek prac nad projektami ustaw. I czytania

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 1676) ma służyć wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych dotyczących możliwości zlecania przez sądy opiekuńcze kuratorom sądowym wywiadów środowiskowych w sprawach opiekuńczych, dotyczących osób małoletnich i dorosłych objętych opieką lub kuratelą. Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Nad projektem będzie teraz pracować Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach.

Data dodania artykułu: 2017-09-14
Autor artykułu: sejm.gov.pl
stat4u