SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Roczne stypendia i stypendium konferencyjne dla badaczek od resortu nauki i L’Oréal Polska
6 badaczek zostało nagrodzonych w programie L Oréal Polska „Dla Kobiet i Nauki” organizowanym we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zwyciężczynie konkursu mogą liczyć na sfinansowanie udziału w zagranicznych konferencjach naukowych i stypendium w wysokości do 35 tys. złotych.

Już po raz 17. odbyła się gala wręczenia stypendiów L Oréal organizowana z MNiSW, Polskim Komitetem do spraw UNESCO oraz Polską Akademią Nauk. Celem programu jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych polskich badaczek i zachęcanie ich do kontynuowania prac na rzecz rozwoju nauki. Ze strony resortu nauki nagrody wręczał Piotr Müller, Dyrektor Biura Ministra.

Dowolna zagraniczna konferencja naukowa Laureatki konkursu mogą liczyć na dwie nagrody. Pierwszą jest stypendium konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwalające na pokrycie kosztów wyjazdu na dowolnie wybraną zagraniczną konferencję naukową na terenie Europy.

Drugą nagrodą są roczne stypendia, finansowane ze środków własnych L Oréal Polska, które wynoszą:

35 000 zł za uznanie pracy habilitacyjnej,
30 000 zł w przypadku stypendiów doktoranckich,
20 000 zł dla stypendystki na poziomie studiów magisterskich.

Polska pierwszym krajem w edycji lokalnej programu

Program L Oréal-UNESCO powstał we Francji w 1998 roku. To odpowiedź na negatywne konsekwencje tzw. efektu Matyldy, który oznacza tendencję do dyskryminowania i niedoceniania roli kobiet w pracach naukowo-badawczych. Fundacja zwraca uwagę na zjawisko określane jako „leaky pipeline”, ilustrujące stopniowe znikanie kobiet z nauki. Na studiach licencjackich i magisterskich kobiety stanowią większość absolwentów, ale ich liczba zaczyna spadać na wyższych etapach kariery naukowej. Polska była pierwszym krajem – zaraz po Francji – w którym zorganizowano edycję lokalną tej globalnej inicjatywy.

Program Dla Kobiet i Nauki prowadzony jest nad Wisłą od 2000 roku. Laureatki reprezentują wiele dyscyplin naukowych, mających różny potencjał rozwojowy i możliwości zastosowania. Łączy je wysoki poziom badań i publikacji, powstających na ich bazie. W ciągu 17 edycji programu wyróżniono łącznie 87 polskich badaczek.

Tegoroczne laureatki programu: Anna Konturek-Cieśla, Uniwersytet Jagielloński

Temat pracy naukowej: Wpływ oksygenazy hemowej-1 i G-kwadrupleksów na stabilność genomową w patogenezie ostrych białaczkach szpikowych (AML). Celem badań jest zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymanie stabilności genetycznej zarówno w prawidłowych komórkach hematopoetycznych jak i w czasie rozwoju ostrych białaczek szpikowych (AML) u dzieci.

Monika Riegel, Instytut Biologii Doświadczalnej i. M. Nenckiego PAN

Temat pracy naukowej: Mózgowe mechanizmy pamięci asocjacyjnej bodźców werbalnych nacechowanych emocjonalnie – badania behawioralne oraz z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Celem badań jest poznanie mózgowych mechanizmów wpływu emocji na procesy zapamiętywania i przypominania. Eksperymenty prowadzone są z udziałem zdrowych osób oraz z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).

Wioletta Rut, Politechnika Wrocławska

Temat pracy: Zastosowanie naturalnych i nienaturalnych aminokwasów w otrzymywaniu aktywnych i specyficznych markerów dla proteaz cysteinowych i treoninowych. Celem pracy doktorskiej jest otrzymanie selektywnych narzędzi chemicznych (substratów, inhibitorów i markerów chemicznych), których użycie pozwoli na monitorowanie aktywności medycznie ważnych enzymów z grupy proteaz cysteinowych i treoninowych.

Agnieszka Gajewicz, Uniwersytet Gdański

Temat pracy naukowej: Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego stwarzanego przez nanomateriały. Celem projektu naukowego dr Gajewicz jest rozwój metod chemoinformatycznych, wspierających ocenę ryzyka chemicznego stwarzanego przez nowe oraz obecne w środowisku substancje chemiczne (ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów). Jest to szczególnie istotne w obliczu obserwowanego od wielu lat systematycznego wzrostu liczby związków chemicznych, mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Marta Mańczuk, Centrum Onkologii-Instytut i. M. Skłodowskiej-Curie

Temat pracy naukowej: Choroby cywilizacyjne - ocena czynników ryzyka związanych ze stylem życia. Celem badań jest ocena wielkości narażenia na związane ze stylem życia czynniki ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych oraz identyfikacja skutecznych sposobów prewencji, tj. działań, które obniżają ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne.

Anna Michalska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Temat pracy naukowej: Identyfikacja kluczowych parametrów wybranych procesów suszenia mających wpływ na termolabilność i interakcje pomiędzy związkami bioaktywnymi w proszkach owocowych. Celem badań jest opracowanie technologii otrzymywania naturalnych produktów owocowych w trwałej i praktycznej formie dostępnej w ciągu całego roku na rynku tj. proszków owocowych.

Data dodania artykułu: 2017-10-23
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u