SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Powołano Radę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Od początku, planując rozwój Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, chcieliśmy nadać jej szczególny status jako instytucji, która odpowiadałaby nie za wąsko rozumianą współpracę uczelni i instytutów naukowych z otoczeniem międzynarodowym, ale właśnie za szeroko rozumianą politykę naukową w aspekcie międzynarodowym – mówił dzisiaj minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas spotkania inaugurującego działalność rady NAW-y.

Wicepremier, dziękując powołanym członkom Rady, podkreślił: Podejmujecie się państwo wielkiej odpowiedzialności, ale także pasjonującego zadania, jakim jest wspieranie swoją radą, swoim doświadczeniem i swoimi pomysłami działań NAW-y.

Kierunki działań i rozwoju agencji Podczas spotkania minister Jarosław Gowin wręczył powołania na członków Rady. Zaraz po inauguracji odbyło się pierwsze posiedzenie organizacyjne Rady NAWA, w trakcie którego przedstawiono misje i cele stawiane przed agencją oraz przedyskutowano planowane działania.

Do zadań Rady należeć będzie m.in.: przygotowywanie i przedstawianie dyrektorowi propozycji kierunków działania i rozwoju agencji, opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności agencji i jej rocznego sprawozdania finansowego, a także dokonywanie okresowej oceny wykonywania planów działania. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Umiędzynarodowienie polskiej nauki i promocja języka polskiego Misją NAWY jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Z jej programów stypendialnych i grantowych będą mogli korzystać m.in. studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe czy organizacje pozarządowe. Agencja ma za zadanie wspierać mobilność akademicką, projakościowe umiędzynarodowianie oferty polskich uczelni i odwrócenie negatywnego trendu, jakim jest drenaż najwybitniejszych uczonych z naszych uniwersytetów.

NAWA będzie wspierać finansowo także pobyt kadry akademickiej w zagranicznych ośrodkach naukowych czy rozwój kierunków stworzonych z myślą o studentach zagranicznych.

Innym z filarów działalności NAWA jest upowszechnianie języka polskiego poza granicami naszego kraju i podnoszenie jego rangi jako języka obcego. Instytucja przekaże środki na promocję nauki języka polskiego jako obcego i będzie rozwijać kontakty z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się taką działalnością.

Data dodania artykułu: 2017-10-31
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSWstat4u