SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowy serwis informacyjny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uruchomiła nowy serwis internetowy poświęcony nadzorowi właścicielskiemu nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Serwis nadzor.kprm.gov.pl zawiera kluczowe informacje dla sprawowania efektywnego nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Wśród nich znajdują się dokumenty Prezesa Rady Ministrów określające zasady nadzoru oraz wyznaczające jednolite standardy wykonywania uprawnień właścicielskich.

W serwisie znaleźć można wykaz spółek nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz inne podmioty, którym uprawnienia w tym zakresie przekazała Pani Premier Beata Szydło, a także informacje o składach zarządów i rad nadzorczych spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Celem uruchomionej strony jest przede wszystkim ułatwienie nadzorującym spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz członkom rad nadzorczych i zarządów tych spółek dostępu do informacji istotnych ze względu na realizowane przez nich zadania i obowiązki. Jest to również jedno z narzędzi wsparcia koordynacji polityki właścicielskiej państwa oraz zapewnienia przejrzystego i jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa.

Ideą serwisu jest również wyjaśnienie wszystkim zainteresowanym na czym polega nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz jak podzielone są kompetencje między poszczególnych członków Rady Ministrów.

Zgodnie z obowiązującym od stycznia 2017 r. modelem nadzoru właścicielskiego kompetencje właścicielskie w odniesieniu do spółek z udziałem Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów, który ma możliwość delegowania uprawnień do wykonywania praw z akcji na innego członka Rady Ministrów, pełnomocnika rządu lub inny podmiot.

Prezes Rady Ministrów koordynuje politykę właścicielską państwa i dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, w przypadku ich przekazania innym podmiotom. Decyzje właścicielskie wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa muszą być podejmowane zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego. W tym celu Prezes Rady Ministrów może określać zasady nadzoru właścicielskiego oraz dobre praktyki, którymi kieruje się Skarb Państwa jako akcjonariusz.

Realizowany model nadzoru właścicielskiego ukierunkowany jest na efektywne gospodarowanie posiadanymi przez państwo aktywami oraz podnoszenie jakości zarządzania spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w celu stymulowania ich rozwoju oraz budowania stałego wzrostu wartości polskiego kapitału.

Data dodania artykułu: 2017-11-22
Autor artykułu: premier.gov.pl
stat4u