SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,53. posiedzenie Sejmu. Podsumowanie pierwszego dnia obrad
Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym i zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa to główne punkty obrad pierwszego dnia 53. posiedzenia Sejmu. W środę posłowie minutą ciszy i modlitwą uczcili pamięć funkcjonariusza policji, który zginął na służbie podczas akcji w Wiszni Małej.

Na czwartek zaplanowano prace m.in. nad pakietem pięciu projektów ustaw reformujących prawo gospodarcze, które określane są jako Konstytucja Biznesu. Ponadto Izba rozpatrzy wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Rady Ministrów kierowanej przez premier Beatę Szydło. Początek posiedzenia - godz. 9:00. Relacja z prac Izby w sejmowych profilach w mediach społecznościowych i kanale wideo na YouTube.

Początek prac parlamentarnych - I czytania

Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2056) jest realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 czerwca 2015 w sprawie C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Polsce. W wyroku orzeczono brak możliwości zastosowania przez Rzeczpospolitą Polską obniżonej stawki VAT do dostaw niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia w zakresie, w jakim dotychczasowo regulowała to polska ustawa. Projekt został skierowany do Komisji Finansów w celu przedłożenia sprawozdania.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 2033) zawiera propozycję nowelizacji ustawy z dnia 9 marca 2017 r. Do głównych celów projektu należą: przeciwdziałanie przewlekłości postępowań przed Komisją do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa; zwiększenie dostępu Komisji do potrzebnych dokumentów; zapewnienie mobilizujących kar pieniężnych. W dyskusji nad projektem złożono wniosek o odrzucenie w I czytaniu. Głosowanie nad tym wnioskiem odbędzie się w piątek.

Projekty skierowane do dalszych prac w komisjach

Posłowie w II czytaniu kontynuowali prace nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (pierwotny druk nr 2003), który ma zastąpić ustawę z 23 listopada 2002 r. o SN. Projekt zawiera propozycję reformy struktury oraz zakresu kompetencji Sądu. Zgodnie z intencją prezydenta jego wejście w życie ma odbudować zaufanie społeczne między obywatelami a organami wymiaru sprawiedliwości. Wśród nowych rozwiązań w projekcie jest m.in. instytucja korygująca prawomocne orzeczenia sądowe - skarga nadzwyczajna, rozwiązania zwiększające efektywność postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, a także poddanie ich ocenie osób niepochodzących z tego środowiska zawodowego. Projekt przewiduje też m.in. wyodrębnienie dwóch nowych Izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej. Rozpatrująca projekt Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła poprawki merytoryczne do projektu. Wśród nich jest m.in. przyznanie kompetencji wnoszenia skargi nadzwyczajnej szefowi UOKiK i wykreślenie możliwości wnoszenia skargi w sprawach o wykroczenia. W dyskusji do projektu zgłoszono poprawki, które rozpatrzyła KSiPC.

Również w II czytaniu procedowano nad prezydenckim projektem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa (pierwotny druk nr 2002) zawierającym propozycję, by członków tego gremium spośród sędziów wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego projekt zakłada odstąpienie od wyboru członków Rady, którzy są sędziami, na indywidualne kadencje – będą wybierani na wspólną 4-letnią kadencję. Projekt ma również na celu poprawę reprezentatywności KRS przez zwiększenie udziału w niej sędziów niższych szczebli instancyjnych, a także większą transparentność prac Rady. Przyjęte przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka poprawki polegają m.in. na tym, że kandydatów do KRS będzie mogła zgłaszać również grupa 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych lub notariuszy, ale jednocześnie przyjęto, że takie prawo nie będzie przysługiwać sędziom w stanie spoczynku. Projekt trafił do KSiPC, która rozpatrzyła poprawki i przyjęła sprawozdanie.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych (pierwotny druk nr 2038) proponuje wprowadzenie zmiany mających na celu określenie statusu dróg o znaczeniu obronnym i usprawnienie procesu inwestycji na tych drogach. Zmiany mają umożliwić wykorzystanie na potrzeby obrony państwa wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb transportowych Sił Zbrojnych RP i NATO. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt ponownie trafił do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej w celu przedstawienia sprawozdania. Kolejnym rządowym projektem dotyczącym dróg procedowanym w II czytaniu był projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych (pierwotny druk nr 2048), który zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD). Dodatkowo przenosi również zadania związane z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych GDDKiA do GITD. Proponowane rozwiązania mają zapewnić ciągłość działania Krajowego Systemu Poboru Opłat oraz przyczynić się do optymalizacji kosztów jego funkcjonowania. Mają także wzmocnić nadzór ministra infrastruktury nad organem realizującym pobór opłat na drogach zarządzanych przez państwo. Projekt został skierowany do komisji w celu rozpatrzenia.

Sejm uchwalił trzy ustawy. Dalsze prace w Senacie

Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2017 (pierwotny druk nr 2045) umożliwia sfinansowanie istotnych zadań publicznych. Według założeń projektu, Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma z budżetu państwa dotację na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych. Ustawa przewiduje możliwość przeznaczenia z budżetu państwa środków w formie dotacji celowej do Funduszu Reprywatyzacji na realizację ustawowych zadań w obszarze gospodarki morskiej. Ponadto nowelizacja umożliwia zasilenie Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Nowelizacja przyznaje dodatkowe środki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację pomocy finansowej dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Projekt przewiduje również m.in. możliwość przeznaczenia dodatkowych środków na zakup nieruchomości dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Sejm uchwalił rządową ustawę o rynku mocy (pierwotny druk nr 1722). Ustawa wprowadza w Polsce dwutowarowy rynek energii elektrycznej. Towarami będą zarówno energia, jak i gotowość do jej dostarczania. Moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw. Koszty rynku mocy mają ponosić odbiorcy końcowi energii w postaci tzw. opłaty mocowej.

Znowelizowano również ustawę o prawie restrukturyzacyjnym oraz kodeks postępowania administracyjnego (pierwotny druk nr 1932). Nowe zapisy ustawy dostosowują przepisy do warunków sformułowanych przez Komisję Europejską w procedurze notyfikacji "Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców" oraz zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim przewidziane ulgi w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych mogą być udzielane jako pomoc publiczna na restrukturyzację i w jakim mogłyby być one bliżej uregulowane w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów. 53. posiedzenie Sejmu potrwa do piątku.

Data dodania artykułu: 2017-12-07
Autor artykułu: Sebastian Kieszkowski/UMWP
stat4u