SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,NSA podzielił stanowisko Wojewody Opolskiego ws. Dekady
Dotyczy Uchwały Rady Miejskiej w Nysie z 22 grudnia 2015 r., nr XV/217/15 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa – powszechnie kojarzony jak teren na którym ma powstać galeria handlowa Dekada.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 9 stycznia 2018 r. (przekazanym 7 lutego br. Wojewodzie Opolskiemu), po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Wojewody Opolskiego, uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu oddalający skargę wojewody na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (w tym miejscu należy wyjaśnić, że ponieważ uchwała Rady Miejskiej w Nysie numer XV/217/15 naruszała przepisy prawa, Wojewoda Opolski wniósł na nią skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ponieważ WSA w Opolu oddalił skargę, z czym nie zgodził się Wojewoda Opolski i wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Wojewody i wskazał, że cyt. „skarga kasacyjna została oparta na usprawiedliwionych podstawach” uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Rozstrzygnięcie to wskazuje, że działania Wojewody, stojącego na straży przepisów prawa, jako organu nadzoru są zgodne z prawem i prowadzą min. do eliminacji z obrotu prawnego uchwał podjętych niezgodnie z prawem.

W związku zaistniałą sytuacją, czekamy na rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ponownie rozpatrującego skargę Wojewody Opolskiego - oczywiście z uwzględnieniem obecnych wskazań płynących z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Data dodania artykułu: 2018-02-09
Autor artykułu: Opolski UW
stat4u