SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Honory dla zasłużonych w Katowicach
Kilkadziesiąt osób zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności kulturalnej, charytatywnej oraz pracy zawodowej otrzymało dzisiaj odznaczenia państwowe. W Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, okolicznościowe medale wręczył im wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

To dla mnie zaszczyt i ogromna satysfakcja, by w imieniu Prezydenta RP państwa wyróżnić – mówił wojewoda. […] Od momentu, kiedy na piersi zawiśnie medal, krzyż, stajemy się autorytetami, ludźmi godnymi naśladowania – podkreślał.

Podczas uroczystości, która rozpoczęła się od hymnu RP, wręczono odznaczenia między innymi za: zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu szermierczego, zasługi w upowszechnianiu wiedzy o kawalerii polskiej, zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, zasługi w upowszechnianiu wiedzy o kawalerii polskiej, a także zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalami za Długoletnią Służbę nadawanymi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych uhonorowani zostali m.in. pracownicy administracji publicznej i Polskiej Grupy Górniczej. Podczas dzisiejszej uroczystości wręczono także trzy odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które nadał minister kultury i dziedzictwa narodowego. Wydarzenie uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

***

Medal za Długoletnią Służbę Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Krzyż Zasługi Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest przez Prezydenta RP osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniający czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

Dzieli się na trzy stopnie: I stopień Złoty Krzyż Zasługi, II stopień Srebrny Krzyż Zasługi, III stopień Brązowy Krzyż Zasługi.

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy albo na wniosek: 1) posłów lub senatorów; 2) ministrów lub kierowników urzędów centralnych; 3) wojewodów; 4) jednostek samorządu terytorialnego; 5) podmiotów prowadzących statutową działalność kulturalną, w tym organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury; 6) związków zawodowych; 7) dyrektorów państwowych i samorządowych instytucji kultury; 8) dyrektorów szkół artystycznych; 9) rektorów szkół wyższych; 10) kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Data dodania artykułu: 2018-03-05
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u