SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Polskie Powroty ‒ rusza pierwszy, pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Możliwość stworzenia własnej grupy projektowej, wynagrodzenie dla powracającego naukowca ‒ nawet do 350 tys. zł rocznie przez 4 lata, szansa dla uczelni na wzmocnienie potencjału naukowego, na zatrudnienie dobrych naukowców bez ponoszenia dodatkowych kosztów ‒ to tylko niektóre korzyści uruchomionego dziś przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) programu Polskie Powroty.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z Polski wyjechało kilkanaście tysięcy naukowców – zdolnych, młodych ludzi, którzy poza granicami kraju szukali warunków do pracy naukowej i twórczej wymiany myśli. Dziś mamy warunki aby z powrotem przyjąć ich w Polsce. Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany w nauce polskiej: z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że można dziś w Polsce uprawiać naukę na światowym poziomie ‒ mówił podczas konferencji otwierającej Program wicepremier Jarosław Gowin.

Program umożliwi polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych, oferując im konkurencyjne wynagrodzenie oraz możliwość budowania zespołów projektowych. W ramach Polskich Powrotów NAWA zapewnia długoterminowe (od 36 do 48 miesięcy w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 175 000 zł.) finansowanie wynagrodzeń powracających naukowców i członków stworzonej przez nich grupy badawczej, stwarzając tym samym optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych na światowym poziomie. Dzięki udziałowi w Programie polskie uczelnie pozyskają do współpracy, bez konieczności angażowania dodatkowych środków, specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Polskie Powroty są ogromną szansą dla uczelni – ambitni naukowcy, z międzynarodowym doświadczeniem, siecią kontaktów i współpracowników, z umiejętnością pozyskiwania funduszy na badania, ze świeżym spojrzeniem wynikającym z obcowania z odmiennymi praktykami akademickimi czy doświadczeniem dydaktycznym stanowić będą bez wątpienia ogromne wsparcie dla rozwoju rodzimych jednostek naukowych. Warto wykorzystać ten potencjał ‒ podkreślił prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW.

Kto może wziąć udział w programie? Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem w programie mogą występować uczelnie lub jednostki naukowe (instytuty badawcze lub naukowe PAN) planujące zatrudnienie naukowca powracającego z zagranicy, zatrudnionego przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych, bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych).

Polskie Powroty – ponad 2 mln zł na ściągnięcie jednego naukowca W ramach programu finansowane będzie zatrudnienie Powracających Naukowców trwające od 36‒48 miesięcy. Środki finansowe w ramach programu przeznaczone są na koszty wynagrodzenia powracającego naukowca oraz na stworzenie przez niego grupy projektowej. Na wynagrodzenie doświadczonego powracającego naukowca przeznaczono kwotę w wysokości 350 tys. zł rocznie; dla osoby z mniejszym doświadczeniem – 240 tys. zł rocznie (kwoty uwzględniają koszty pracodawcy, tzw. brutto brutto) oraz 180 tys. zł rocznie (również z uwzględnieniem kosztów pracodawcy) na dwa etaty, pozwalające powracającemu naukowcowi zorganizować własny zespół wspierający go w prowadzonych badaniach. Program uwzględnia także środki przeznaczone na adaptację miejsca pracy w polskiej jednostce (do 25 tys. zł) oraz koszty związane z przesiedleniem powracającego naukowca (30 tys. zł).

Powracający naukowiec – wyzwania i zadania Zadaniem Powracającego Naukowca jest stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania, a także prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych. W ramach projektów finansowanych w programie Wnioskodawcy planują aktywności naukowe do zrealizowania w czasie trwania projektu. Powracający naukowiec będzie mógł także wesprzeć instytucję goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich.

NAWA i Polskie Powroty NAWA została powołana do życia 1 października 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Jarosława Gowina. Głównym celem tej instytucji jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia polskiej nauki – zarówno poprzez ściągnięcie do Polski najtęższych umysłów ze świata, jak i skłonienie do powrotu polskich naukowców.

Program Polskie Powroty otwarty jest dla uczelni i jednostek naukowych (instytutów badawczych lub naukowych PAN), które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy. Warunkiem jest to, aby do momentu złożenia wniosków powracający badacz był zatrudniony w zagranicznych uczelniach, instytutach lub działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw przez co najmniej dwa lata. Jego pobyt nie mógł być także finansowany z polskich środków budżetowych.

Wnioski na pierwszy, pilotażowy program Polskie Powroty można składać do 31 maja 2018 r. Pierwsze powroty możliwe będą pod koniec tego roku. Więcej o programie na stronie internetowej nawa.gov.pl.

Data dodania artykułu: 2018-03-08
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u