SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pod patronatem wojewody. „Strefa w każdej gminie”
Cała Polska jest jedną wielką strefą ekonomiczną, a to oznacza że wyrównujemy szanse. Najważniejsze dla nas to wypracowanie jak najlepszych warunków do inwestycji dla wszystkich przedsiębiorców . Aby ten projekt odniósł sukces, niezbędna jest współpraca na wszystkich poziomach, zarówno administracji rządowej jak i samorządowej – podkreślił Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podczas dzisiejszej konferencji „Strefa w każdej gminie”.

Spotkanie miało za cel przybliżyć najważniejsze założenia ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i możliwości otrzymania pomocy publicznej dla nowych projektów inwestycyjnych.

Konferencję pod patronatem Wojewody Pomorskiego przygotowała Pomorska Strefa Ekonomiczna i burmistrz Pelplina. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie.

Projekt ustawy o wpieraniu nowych inwestycji. Rada Ministrów przyjęła 20 lutego br. Proponowane instrumenty wsparcia przedsiębiorców zastąpią dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych. Wedle projektu zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze kraju. Słowem, inwestorzy będą zwolnieni z podatku CIT i PIT niezależnie od miejsca inwestycji.

Ustawa ma określać zasady i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia dla nowych inwestycji realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz kompetencje i tryb działania podmiotów odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji. Wedle uzasadnienia projektu, jednym z istotnych założeń projektowanej ustawy jest przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego poprzez włączenie w procesy rozwojowe regionów zmagających się z trudnościami o charakterze restrukturyzacyjnym i adaptacyjnym, a także średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Zgodnie z art. 3 projektu wsparcie dla nowych inwestycji udzielane będzie przedsiębiorcom w formie zwolnienia podatkowego oraz usług świadczonych przez spółki zarządzające obszarami odpowiadającymi przypisanym im powiatom. Spółki mają pomagać w realizacji inwestycji między innymi poprzez organizację szkoleń, współpracy z powiatowymi urzędami pracy oraz przedstawiać rekomendacje dotyczące lokalizacji inwestycji. Zwolnienia podatkowe dotyczyć będą jedynie przedsiębiorców (krajowych lub zagranicznych), który ulokują w Polsce nowe inwestycję oraz będą przyznawane na okres wskazany w decyzji o wsparciu (10, 12 lub 15 lat).

Dotychczas wydane zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych zostaną zachowane. Na zwolnienie liczyć mogą inwestycje spełniające określone kryteria ilościowe (wielkość nakładów inwestycyjnych) oraz jakościowe. W ramach ostatniej kategorii należy brać pod uwagę np. tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, zaangażowanie w branże zgodne z polityką rozwojową kraju, współpraca z ośrodkami akademickimi i szkolnictwem branżowym oraz wsparcie pracowników w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych.

Wymiar zwolnienia zależeć będzie od sytuacji gospodarczej danego obszaru w tym także w zależności od województwa i wynieść od 25 proc. do 50 proc. intensywności, czyli całkowitej wartości przedsięwzięcia. Odstępstwo od tej reguły przewidziano dla województwa mazowieckiego, gdzie intensywność wyniesie od 10 proc. do 35 proc. Odpowiednio wyższa pomoc przewidziana została dla małych i średnich przedsiębiorców – 10 proc. i 20 proc.

Data dodania artykułu: 2018-03-15
Autor artykułu: Pomorski UW
stat4u