SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,II linia metra – pozwolenia na budowę stacji C19 i C21 na Targówku
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera 16 sierpnia br. zatwierdził projekty budowlane i udzielił pozwoleń na budowę stacji C19 i C21. Jest to drugi etap budowy odcinka wschodniego-północnego na Targówku, od szlaku ze stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych ze stacją C21. Decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności

Zakres prac, na które Wojewoda wydał zgodę, obejmuje budowę stacji metra C19 (u zbiegu ulic Figara i Rolanda) i C21 (u zbiegu ulic Kondratowicza i Rembielińskiej) wraz z torami odstawczymi oraz budowę: tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących, w tym: wejść, wind, przebudowę sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego, a także, w odrębnej decyzji, wentylatorni szlakowej V19 (ul. Władysława Łokietka – pomiędzy ul. Chojnowską a ul. Samarytanka).

Przedstawiona Wojewodzie Mazowieckiemu dokumentacja była zgodna z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska określonymi Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Inwestorem budowy II linii metra w Warszawie jest Miasto Stołeczne Warszawa. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewoda zgodnie z Ustawą Prawo budowlane sprawdza zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i kompletność projektu budowlanego. Sprawdza też zgodność z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data dodania artykułu: 2018-08-18
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u