SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie ze strażakami w Zamczysku Nowym
17 września 2018 r. gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej spotkał się ze strażakami w służbie kandydackiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Strażacy po pozytywnym ukończeniu przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej złożą 29 września 2018 r. uroczyste ślubowanie strażaka Państwowej Straży Pożarnej oraz studenta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy biur Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: bryg. Tomasz Kołodziejczyk – p.o. dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego; st. bryg. Paweł Leszko – dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności; st. bryg. Mariusz Mojek – dyrektor Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej; st. bryg. Wojciech Strączek – dyrektor Biura Szkolenia; st. bryg. Marcin Wilczyński – dyrektor Biura Kadr i Organizacji. Ponadto, w spotkaniu wziął udział nadbryg. Paweł Kępka, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Komendant Główny PSP rozpoczął wystąpienie od przypomnienia najważniejszych informacji na temat Państwowej Straży Pożarnej oraz jego funkcji, jako centralnego organu administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Podległa mu formacja, Państwowa Straż Pożarna, stawia do dyspozycji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 30 tysięcy zawodowych strażaków, pełniących służbę w 501 jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP, z których 496 funkcjonuje w 335 komendach powiatowych (miejskich), a pozostałych 5 w każdej z pięciu szkół przygotowujących kadry na potrzeby formacji.

Strukturę Państwowej Straży Pożarnej, ściśle zharmonizowaną z obowiązującym ustrojem administracyjnym państwa, uzupełnia 16 komend wojewódzkich PSP, a także Komenda Główna PSP, stanowiąca aparat pomocniczy komendanta głównego PSP. Struktura formacji w układzie pionowym podlega zasadom zespolenia administracji na szczeblu wojewódzkim i powiatowym, a jej zadania i kompetencje w województwach wykonują wojewodowie przy pomocy komendantów wojewódzkich PSP oraz komendanci powiatowi (miejscy) PSP. Przyjęte rozwiązania skutecznie wpisują potencjał Państwowej Straży Pożarnej, wraz ze wszystkimi jej zasobami, w system zarządzania kryzysowego, będący istotnym elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym.

W ubiegłym roku podjęto przygotowania do wykonywania zadań w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym z użyciem czynnika biologicznego. Przewiduje się dalsze rozszerzenie zakresu zadań PSP o funkcje służby awaryjnej do likwidacji zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Formacja posiada własny system kształcenia pożarniczego, składający się z 17 ośrodków szkolenia komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz 5 szkół pożarniczych.

Realizując zadania w zakresie prewencyjnym, Państwowa Straż Pożarna prowadzi rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, a także sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz kontrolę działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym. Zadania te realizuje elitarny pion kontrolno-rozpoznawczy PSP, liczący 730 strażaków.

Następnie głos zabrali dyrektorzy biur KG PSP w zakresie poszczególnych kompetencji.

Data dodania artykułu: 2018-09-25
Autor artykułu: mat prasowe MSWiA/KG PSP
stat4u