SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych
26 września 2018 r., w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających w strukturach PSP. W spotkaniu uczestniczył gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele związków zawodowych: Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian” oraz Krzysztof Hetman – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli:

nadbryg. Marek Jasiński – z-ca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej; st. bryg. Arkadiusz Biskup – z-ca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej; bryg. Tomasz Kołodziejczyk – p.o. dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego; st. bryg. Marcin Wilczyński – dyrektor Biura Kadr i Organizacji. Pierwszym tematem poruszonym przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej było rozporządzenie MSWiA w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Wersja tego przepisu została wysłana do Pana Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pan Minister przekazał dokument do Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem wyrażenia opinii oraz dalszego procedowania. W momencie akceptacji przez członka kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokument uzyska status projektu i będzie mógł zostać wysłany do związków zawodowych celem konsultacji.

Kolejną poruszaną kwestią była sprawa kierowania słuchaczy szkół pożarniczych do jednostek organizacyjnych PSP. Od roku 2016 Komendant Główny PSP prowadzi w tym obszarze racjonalną politykę kadrową skierowaną na równomierne nasycenie kadrą oficerską i aspirancką w poszczególnych województwach. I tak np. w województwach dolnośląskim, zachodniopomorskim czy lubuskim jest najniższy wskaźnik nasycenia kadrą oficerską ok. 16%, w odniesieniu np. do woj. mazowieckiego czy podkarpackiego, który wynosi ok. 26%. By wyrównać te proporcje, działania te wymagają długofalowej polityki kadrowej.

Następnie omówiona została sprawa prawidłowego oflagowania pojazdów PSP podczas akcji protestacyjnej. Komendant główny PSP zwrócił uwagę na zasady używania symboli narodowych w myśl zapisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Nieodpowiednie umiejscowienie flagi w pojeździe ratowniczym może przyczynić się nie tylko do jej zabrudzenia, ale również w konsekwencji może dojść do zaburzeń pracy układu chłodzenia w jednostce napędowej na skutek umiejscowienia jej z przodu pojazdu, zasłaniając tym samym wloty powietrza (szczególnie podczas wysokich temperatur, które występowały podczas tegorocznego sezonu letniego).

Omówiono także temat nadgodzin, które mogą zostać wypłacone ratownikom z budżetu państwa w ramach dostępnej puli środków. W ramach przysługującego ekwiwalentu na poziomie 60% stawki za 1 nadgodzinę, liczba ta uległa zmniejszeniu na skutek wzrostu kwoty wynagrodzenia z tego tytułu w stosunku do lat poprzednich.

Pozytywnym jest wysokość 100% stawki godzinowej dla wszystkich służb resortu MSWiA, zaproponowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 1 lipca 2019 r.

Pan Krzysztof Oleksak w swojej wypowiedzi odniósł się do spotkania z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas, którego przedstawiony został argument wypłaty strażakowi 100% wynagrodzenia z tytułu absencji chorobowej do 30 dni bez podziału na charakter wykonywanych zajęć: operacyjny, czy administracyjny. Za nieobecności powyżej 30 dni z tytułu choroby wypłacane będzie 80% wynagrodzenia.

Wartym odnotowania faktem jest sprawa podwyżek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej przedstawiona przez Pana Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Propozycja dotyczy dodatkowych 253 zł podwyżki od 1 lipca 2019 r. W ramach modernizacji służb wszyscy funkcjonariusze otrzymają średnio 309 zł podwyżki od 1 stycznia 2019 r., co spowoduje, że funkcjonariusze PSP będą zarabiać średnio około 1 100 zł więcej niż w 2015 r.

Następnym pozytywnym argumentem przedstawionym przez Pana Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest zrezygnowanie z wymogu ukończenia 55 lat przy posiadaniu 25 lat służby w celu przejścia na zaopatrzenie emerytalne.

Data dodania artykułu: 2018-09-29
Autor artykułu: mat prasowe MSWiA/bryg. Tomasz Kołodziejczyk
stat4u